Предизборна програма

Програмна декларация на ДПС

ДПС е българска либерална политическа партия, възникнала в началото на прехода към демокрация като естествена реакция в борбата за възстановяване на отнетите от тоталитарния режим права и свободи на българските граждани. ДПС и нейният основател и почетен председател д-р Ахмед Доган конструират и прилагат обществено-политическите отношения българския етнически модел, благодарение на който България запази мирния характер на прехода към демокрация на фона на врящия етнически котел на балканите. Българският етнически модел е актуален и днес с оглед конфликтите в региона, Близкия изток и Европа, защото неговата същност е привличане на всички етнически групи в политическия процес и реализацията на стратегическите цели на България чрез участието им в управлението на страната.

ДПС има решаващ принос за реализацията на тези цели – членството в ЕС и НАТО. Самото членство беше реализирано по време на участието на ДПС в управлението като коалиционен партньор (2001-2005г.) и мандатоносител (2005-2009г.). По време на тези 2 управленски мандата страната постигна впечатляващи политически и икономически резултати:

* растеж от порядъка на 6% годишно, двукратно увеличение на пенсиите и заплатите, чуждестранни инвестиции от порядъка на 60% от БВП годишно

* най-ниското ниво на държавен дълг – 12% от БВП

* въвеждането на най-ниското данъчно облагане в Европа – 10% корпоративен данък и 10% плосък данък върху ДФЛ

* най-високите нива на трудова заетост и т.н. – резултати недостигнати и до днес от всички правителства, управлявали България след този период.

Ние оценяваме предстоящите предсрочни парламентарни избори като изключително важни и ключови за развитието на страната в следващите години. Светът е изправен пред сериозни геополитически и икономически промени. Нашата Обединена Европа е изправена пред проблеми, които могат да доведат до разпад на Съюза и поради това трябва да намери „модус вивенди“ за да съхрани единството и бъдещето си. Мигрантската вълна, сигурността на гражданите, икономическите проблеми породиха сериозни националистически и дори ксенофобски настроения. Политическите партии и движения, които представляват тези настроения печелят все по-голям политически терен и тласкат ЕС към разпад.

ДПС вижда като основен външнополитически приоритет на страната запазването на ЕС чрез неговото реформиране. Ние искаме България да има активна роля в този процес и да използва инструментите на председателството на ЕС, което ни предстои да поемем от 01.01.2018г. За да се случи това системните политически партии трябва да могат да съставят стабилно мнозинство и да излъчат силно правителство след ПИ-2017.

Ето защо ДПС смята, че основния политически сблъсък на тези избори не трябва да бъде по оста „ляво - дясно“ като основна политикоикономическа идеология на партиите, а по оста „системни, проевропейски партии - националистически, популистки и ксенофобски партии и движения“. Системните партии в Европа отдавна водят политика на коалиране с цел изолация от властта на националистическите формации и политици. ДПС определя като своя основна вътрешнополитическа цел съставянето на проевропейско ценностно коалиционно мнозинство и недопускане на ксенофобските партии до властта.

След десет години пълноправно членство в ЕС, България все още е най-бедната държава в Съюза с най-високия отрицателен прираст на населението. ДПС ще предложи дебат на всички политически сили за формиране на национален консенсус по три приоритетни стратегически цели за България:

I. Мерки за преодоляване на демографската криза;

II. Борба с бедността;

III. Проактивна политика на запазване и реформиране на ЕС.

Основен акцент в програмата на ДПС за следващия политически цикъл ние поставяме върху:

Борба с бедността

          А. Икономически и фискални мерки - известно е, че икономическият растеж има определяща роля в решаването на всички икономически и социални проблеми на обществото. Политиките по стимулиране на растежа и занапред ще бъдат фундамента на политиката на ДПС. Доколкото инвестициите, потреблението и износа са двигателите на икономическия растеж, ние концентрираме основните си приоритети върху тях.

          1. Инвестиции – наред с традиционните стимули за инвеститорите – добра бизнес среда, намаляване на регулациите, ниски данъци, европейски програми, след обстоен анализ на проблемите в инвестиционния процес предлагаме съвсем нов подход:

          * Изграждане на интегрирани регистри с цел освобождаване на физическите и юридическите лица от задължението да доказват пред администрацията данни от тези системи

* Спазване на принципа ,,налична информация в един държавен орган да не се изисква от друг,,

*Ангажиране на държавата и общините в процеса на ускоряване на получаването на всички необходими разрешителни за инвестиция. Държавата издава на „едно гише“ всички разрешителни в съкратен срок. Разрешителни за инвестиции над 5 млн. лв. – в срок 90 дни от Агенцията за инвестиции, за инвестиции под 5 млн. лв. – в срок от 60 дни от областните управи и общините. За целта ще се променят законите в които са регламентирани всички разрешителни за инвестиционния процес. Чрез бюджетното финансиране ще се създаде необходимия капацитет на Агенцията по инвестиции, областните управи и общините. При изтичане на срока ще влиза в сила принципа на „мълчаливото съгласие“.

          * Ускоряване на процеса на вземане на решения по обжалванията на инвестиционни решения, чрез създаване на капацитет в съдебната система чрез допулнително бюджетно финансиране и промяна в съответните процесуални закони.

          * Стимулиране на старта на фонда на фондовете като средство за улесняване на стартирането на малък и среден бизнес и стартъп програмите.

          * Създаване на фонд от 500 млн. лв. за подкрепа на инвестиции в преработващи селскостопанска продукция предприятия.

* Стимулиране на пълноценното и ефективно използване на възможностите на новите инструменти за инвестиции на ЕС, като Европейския фонд за стратегически инвестиции.

          2. Потребление – увеличаването на доходите е основен инструмент за влияние върху потреблението. Тук принципа, който ще следваме, както и досега, е доходите да бъдат увеличавани за сметка на икономическия растеж, заетостта и повишената бюджетна дисциплина. Дебата, който започна в 43 НС за увеличаване на пенсиите беше популистки, защото при 2-3% икономически растеж увеличаване на минималните пенсии с 30-50% е невъзможен. Ние ще го направим в следващите 4 години, първо чрез преизчисляване на пенсиите от 2008г. Достигането на минималните пенсиите до 300 лв., както и увеличението на минималната и средна работна заплата не са невъзможни цели, тъй като в периода 2005-2009г. те порастнаха с почти 100%, но при условие на икономически растеж от над 6%. Това ще бъде целта на политиката по доходите на ДПС.

          - Фискална политика – ефективната финансова политика оказва силно влияние върху икономическия растеж, особено в условие на валутен борд:

          * Укрепване и съхраняване на финансовата стабилност и постепенна финансова консолидация.

          * Запазване на общата данъчна тежест и в частност плоския данък върху доходите на физически лица. Готови сме да дискутираме въвеждането на необлагаем минимум и на отделни елементи на семейното подоходно облагане като мярка за преодоляване на демографската криза.

          Б. Селско стопанство – десетте години членство в ЕС и прилагането на Общата селскостопанска политика (ОСП) дадоха на страната ни достатъчно позитивен, но и негативен опит. ДПС е за:

          * Преосмисляне на сегашната ни позиция на суровинен придатък на световните пазари на базови продукти като пшеница, слънчоглед, царевица и др. Целта, която формулираме, е по-висок дял на принадена стойност на българското земеделие в произвежданите у нас храни, паралелно с прякото и догонващо увеличаване на добавената стойност единица обработваема площ.

          * Увеличаване на темпа на инвестиции за модерно земеделие в малките и средни семейни ферми чрез възстановяване на практиката на нисколихвеното кредитиране на инвестиции (лихвата се оформя като капиталова субсидия) по линии на ДФЗ. Създаване на гъвкави схеми за кредитиране на малкия и среден бизнес и младите фермери от ББР и Националния гаранционен фонд.

* Стимулиране на всички ефективни форми на кредитиране на земеделски производители и преработка на земеделска продукция от международни и частни финансови институции.

          * Нова политика по напояване – създаване и стартиране на на Национална програма по възстановяване и модернизация на напоителните системи, целта на която да бъде в края на програмата сегашните напоявани около половин млн. декара земя да се увеличат около 5 пъти.

          В. Социална политика – мерките по социалната политика трябва да бъдат конкретни, ефективни и реалистични.

          1. Реалистично увеличаване на заетостта – до края на програмния период да достигне 76%.

          2. Увеличаване на трудовите доходи за хората в трудоспособна възраст – увеличаване на МРЗ.

          3. Пенсиите, отпуснати до края на 2016 г., се преизчисляват на четири стъпки, в зависимост от годината на отпускане на пенсията. Това ще осигури реално и справедливо увеличаване на пенсиите, като необходимите допълнителни средства ще бъдат разположени в по-широк времеви хоризонт.

Г. Здравеопазване - в сферата на здравеопазването са необходими надпартийни усилия за създаване на консенсусна, поетапна стратегия, следвана от политическите сили, независимо кой е в управлението. Само така е възможно да се предприемат непопулярни и дори - болезнени мерки за създаването на ефективно функционираща, здравна система.

Възстановяването на доверието в системата, както и намаляването на финансовия дефицит може да се осъществи при създаване на условия за реална конкуренция, ефективен контрол и качество на медицинските услуги, както и поетапно нарастване на средствата за здравеопазване в държавния бюджет до над 5% от БВП.

ДПС ще предложи и търси съгласие по следните ПРИОРИТЕТИ:

* Промяна на механизмите за заплащане в системата чрез корекция на финансовия модел - демонополизация на здравната каса, усъвършенстване на здравноосигурителния модел, конкуренция на финансиращите фондове.

* Национална здравна карта, при демонополизиран модел, с цел - предотвратяване  на регионалните различия.

* Електронно здравеопазване на основата на единна информационна система с всичките му компоненти (електронно досие, електронна карта, електронна рецепта и електронно направление),  с цел -  прозрачност и ефективно изразходване на финансовия ресурс

Д. Образование, наука и цифрово общество

I. Образование - ДПС предлага приоритетите за развитие на образованието да са диференцирани в зависимост от различните степени на образователната система.

          1. Общи приоритети

          * Приспособяване на образователната система към пазара на труда.

          * Изграждане на система за квалификации и кариерно развитие на педагогическите специалисти.

          * Приравняване на работната заплата на учителите до средната за страната.

          * Разширяване на автономията на образователните институции да формулират и провеждат собствена политика и да се самоуправляват чрез Обществени съвети.

          2. Приоритети в сферата на средното и професионално образование.

          * Осигуряване на равен достъп до висококачествено образование.

          * Намаляване на броя на ранно отпадналите и необхванати ученици.

          * Развитие на професионалното образование като средство за борба с безработицата при младите хора.

          * Изучаването на майчин език да бъде неизменна част от държавната образователна политика.

          3. Приоритети в сферата на висшето образование.

          * Актуализирана спрямо пазара на труда инфраструктура на специалностите.

          * Усъвършенстване на системата за финансиране на висшето образование съобразно реализацията на завършващите студенти.

          * Единни държавни стандарти за получаване на научни степени и длъжности в рамките на академичната автономия.

          II. Наука - поставяне на научноизследователската и развойна дейност като основен приоритет пред България, чрез:

* Насърчаване на приложните научни изследвания

* Подкрепа за стартирането на иновационни предприятия, инвестиции в иновационната и развойна инфраструктура

III. Цифрово общество 

* Окончателно изграждане на електронното правителство

* Формиране и ефективно изпълнение на стратегия за участието на България в Четвъртата индустриална революция на база на документите на Европейската комисия и опита на Германия, Франция, Великобритания, Испания и т.н.

          Е. Политика по националната сигурност – ДПС предлага следните приоритети:

          1. Организационно, структурно, материално и кадрово обезпечаване на дейностите на структурите на отбранителната система и въоръжените сили на Република България.

          * Оперативна и административна самостоятелност на щаба на отбраната.

          2. Киберсигурност

          * Създаване на национален орган по киберсигурност, който да осъществява държавната политика и координацията с международните структури в тази област.

          3. Ограничаване на незаконната миграция през територията на Република България.

          4. Изграждане на система на гражданска сигурност и гражданска защита.

          Ж. Права, свободи и вероизповедание – икономическата криза, бежанската вълна и чудовищните терористични актове предизвикаха тежка криза на толерантността в Европа. Тази криза се задълбочава и от политиката и реториката на националистическите партии, движения и личности. За съжаление, България не прави изключение от този процес. Нещо повече, през последните 2 години, без да има политическа необходимост, ГЕРБ вкара във властта т.нар. „Патриотичен фронт“, състоящ се от партии, които Съвета на Европа нарича фашистки. По този начин официализира езика на омразата и разделението в обществото. В законодателството бяха приети закони и отделни законодателни текстове, напълно противоречащи на българската конституция, на европейските норми и на Хартата за правата и свободите на човека.

ДПС ще се противопоставя на крайния национализъм и словото на омразата като противоречащи на националния интерес. Превенцията на ксенофобията и ултранационализма е същностна компонента на българския етнически модел и баланса между принципите на идентичността и интеграцията в обществото. Този баланс може да бъде трайно осигурен само ако има разбиране за модела не като еднократен акт, а като непрекъснато, динамично функциониране чрез политики за осигуряване на равни възможности и недопускане на дискриминация. Необходима е реактуализирана концепция за толерантността като условие за постигане на траен и невъзвратим интегритет на българското общество.

          З. Либерален подход за управление – ДПС е партия, отворена както към членовете си, така и към тези, които искат тя да бъде техния представител и служебен защитник. Програмата на ДПС не е догма – тя е отворена за избирателите, които имат идеи и искат да я развиват. Тази програма става и ваша, обща наша.

ДПС ще бъде гарант за правителство, което ще бъде стожер за свободата на всички български граждани. България ще стане наистина демократична страна когато тя гарантира основните човешки права. Държавата трябва да бъде инструмент на българското общество. Политиците на ДПС са наясно, че всяко решение има както пряко действие и резултати, така и индиректно въздействие и последствия и поради това са отворени за корекции от гражданите и обществото. Ние от ДПС виждаме, че мнозинството от български граждани живеят в условия под линията на бедността, като в същото време националистически и популистки формации им предлагат лесни и простовати решения, базирани на концентрацията на властта в силна ръка. Именно този подход лиши мнозинството български граждани от възможността да контролират властта. Концентрацията на властта не е решението, а един от основните проблеми на страната ни.

Класическата либерална идея има стара традиция и тя е в основата не само на обединена Европа, но и на успешните държави в света въобще. Затова, изправени пред очакванията на българските граждани за реформи на политическите партии, ДПС е готова да бъде българска партия от 21 век със силна либерална традиция и модерни политики, написани от Вас и прозрачна и отчетна пред Вас, българските граждани.

Проактивна политика на България за реформиране на Европейския съюз

Според ДПС България има своя важна роля в реформирането на ЕС, чрез изготвяне на конкретни предложения за:

* Оптимизиране на работата на европейските институции, подобряване на координацията между тях, проектиране и изпълнение на гъвкав, прозрачен, ефективен и разбираем за гражданите бюджет на ЕС.

* Обвързване на политиката на сближаване с провеждането на ефективни реформи в страните-членки.

* Повишаване на сигурността на европейските граждани

* Намаляване на регулациите

Бележка: Настоящата програмна декларация на ДПС е отворен политически документ, който ще бъде допълван сред срещите ни с избирателите и организациите на бизнеса по време на предизборната кампания, след което ще бъде окончателно оформена като програма за управление на страната.

22.02.2017г.                                                                        

Печат Е-мейл

alde party logoalde party manifesto

АЛДЕ
Либерален интернационал
Либсен
Европейски парламент
ЕС

Този уебсайт използва „бисквитки“ (cookies), за да анализира трафика и да персонализира съдържанието, което Ви предлага. Политика за поверителност