Конкурси "БУКЕТ-2019/2020"

buket19 20

Много хора напуснаха страната, но и много останаха… И едните и другите не оставиха и не забравиха своите традиции и култура. Независимо къде се намират, те винаги пътуват първо към себе си, а после и към един все по-голям свят, в който духовното общуване премахва ксенофобията, предразсъдъците и стереотипите, свят, в който все повече са възможни разбирателството и толерантността.

Обявявайки четвъртото издание на конкурсите „БУКЕТ – 2019/2020”, Движението за права и свободи го посвещава:

 • на всички, които са потърсили себе си извън България, но са запазили своята връзка с нея;
 • на всички, които са останали тук, с пожелание все повече да опознават културните различия, съхранявайки своята идентичност.

 С мотото „България в усмивките и в културата на етносите и на толерантността”, конкурсите „БУКЕТ” под патронажа на д-р Ахмед Доган се превърнаха в традиция, а с това и в част от културното богатство на страната.

Многобройна аудитория и последователи днес отново очакват поредното издание, в което изявите на талантливите млади хора отново ще ни накарат да погледнем през очите на другия, да се усмихнем и да живеем заедно в един по-богат и по-красив букет от различни култури.

 Конкурсите имат за цел:

 • да съхраняват идентичността, утвърждавайки толерантност към културните различия в обществото;
 • да повишават интереса на младите хора към изкуството и към традициите на етносите в България;
 • да създават среда за изява и развитие на таланти.

 Принципи:

 •  зачитане и уважение към различните култури;
 • придържане към общоприети естетически норми;
 • състезателен характер на изявите;
 • доброволно участие

 Ръководство и организация  

 • Организирането и провеждането на конкурсите се осъществява от Организационен комитет, Национални комисии по категории и Областни комисии.
 • Конкурсите „БУКЕТ” се провеждат периодично в различни категории, кръгове и възрастови групи като през първата година на всяко издание се провеждат общински и областни кръгове, а през втората година се провежда национален кръг.

Организационен комитет със състав:

 1. Председател – Мустафа Карадайъ  -  Председател на ПП „ДПС“  
 2. Главен координатор – Мукаддес Налбант  
 3. Хабил Хабилов – член на ЦОС на Младежко ДПС
 4. Ренгинар Муталиб - финансов експерт
 5. Гюнай Мехмедов - информатик
 • Подготвя регламентите за участие.
 • Координира дейността на областните комисии.
 • Организира и провежда националния кръг и заключителния концерт.

Национални комисии

 • Формират се по категории с представители на академичната общност, на професионални и творчески съюзи, на неправителствени организации, с учители,  изявени творци и културни дейци.
 • Оценяват и класират участниците в националния кръг.

Областни комисии

 • Организират и координират дейностите по подготовката и провеждането на конкурсите на общинско и областно ниво.
 • Прилагат регламентите, изготвени от националните комисии по категории.
 • Включват в областния кръг участниците, класирани на първо или от първо до трето място на общинските кръгове.
 • Оценяват и класират участниците в областния кръг.
 • Осигуряват заснемането, документирането и популяризирането на изпълненията от областния кръг.
 • Председател на комисията е съответният областен координатор по култура към ДПС.
 • Членове на областните комисии са общинските координатори по култура, изявени творци и специалисти в областта на образованието, изкуството и културата.

Заявяване на участие

 • Право на участие имат всички български граждани до 35 години, които се включват в съответстващите им възрастови групи.
 • Участниците имат право да се състезават в избрана от тях  община/област,  но в не повече от една.
 • Състезателите могат да участват в повече от една категория.
 • Участниците/настойниците подават Заявка за участие в конкурсите по приложен образец до съответния общински координатор, в която дават писмено съгласие за участие, огласяване, публикуване и популяризиране на техните изпълнения/творби и декларират  авторството на творбите, където това е приложимо.
 • Общински и областни кръгове по отделните категории се провеждат според постъпилите заявки до общинските/областните координатори
 • Заявка за участие в областен кръг се подава от участниците до областните координатори, а при проведен общински кръг - от общинските координатори.
 • Заявка за участие в национален кръг се подава до главния координатор от областните координатори.
 • Право на участие в следващ кръг имат класираните на първите места във всяка от категориите.
 • При своите изяви, малолетните участници се придружават от съответните координатори и от пълнолетни членове на семействата им.

РЕГЛАМЕНТИ ПО КАТЕГОРИИ И ПО КРЪГОВЕ

 1. КАТЕГОРИЯ „ТУРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА”
 • Подкатегория „Художествено творчество” (поезия и проза)

Възрастови групи

Първа група – от 10 до 18 години

Втора група –  от 19 до 35 години

 • Участието е индивидуално и е в национален кръг.
 • Участието е с авторски творби на турски език, специално подготвени за конкурса и тематично свързани с неговите цели и принципи. 
 • За своето представяне участниците могат да изберат един от следните варианти:
 • до две стихотворения;
 • една художествена творба в проза;
 • едно стихотворение и една творба в проза.
 • Общият обем не трябва да надхвърля две страници на Windows Word формат A4 (с полета отгоре, отдолу, отляво и отдясно по 2,5 cm), шрифт - Times New Roman в размер 12 punto.
 • Творбите се представят на общинския/областния координатор при подаването на заявката за участие - на хартиен носител в два екземпляра и задължително на електронен носител на посочения в обявата e-mail адрес за съответната община/област.
 • В началото на всяка творба се изписват заглавието, трите имена на автора и съответната община/област. На гърба на всеки лист от хартиения носител авторът се подписва собственоръчно.                                                                                                                              

Критерии за оценяване:

 • спазване на посочените по-горе изисквания;
 • тематична обвързаност с мотото и целите на конкурса;
 • езикова и стилистична култура;
 • богатство на изразните средства;
 • оригиналност и индивидуалност.
 • Подкатегория „Книжовен турски език”

Възрастови групи

Първа група – I IV клас

Втора група – VVI клас

Трета група – VІІ – VІІІ клас

Четвърта група – гимназален етап  (IX XII клас)

Пета група – от 19 до 35 години

 • Участието е индивидуално и е в областен кръг.
 • Дейностите по организацията, подготовката на конкурсните материали, провеждането на конкурса и класирането на участниците в него се осъществява от учители по турски език под ръководството на националната комисия и със съдействието на областните комисии по култура.
 • Конкурсният материал е тест върху учебното съдържание, изучавано в училище по учебния предмет „Майчин език – турски”, съответно за възрастовите групи от I до XII клас и учебната програма на специалността «Турска филология» за участници от 19 до 35 години.
 • В конкурса могат да участват всички желаещи в сътветната възрастова група, независимо от това, къде и под каква форма са се обучавали.
 • Конкурсът за цялата страна се провежда на 28. 04. 2019 г. от 11.00 ч. по области, върху еднакъв за страната материал, диференциран по възрастови групи.
 • Времето за решаване на теста е 2 астрономически часа в подходящи за целта зали, определени и обявени от областните координатори.
 • В началото на теста се включва описание на скалата за оценяване, както и поле с данни за участника.
 • Конкурсните материали се изпращат по електронен път до областните координатори 30 минути преди началото на конкурса.
 • Критериите за оценяване се съдържат в посочената по-горе скала и са свързани със степента на овладяване на учебното съдържание по учебния предмет „Майчин език – турски”.
 1. КАТЕГОРИЯ „МУЗИКАЛНО ИЗКУСТВО”
 • Подкатегория „Инструментални изпълнения”
 • Подкатегория „Вокални изпълнения”

Възрастови групи

Първа група –  до 18 години

Втора група –  от 19 до 35 години

 • Участията са индивидуални и групови.
 • Участията са в общински, в областен и в национален кръг.
 • Според броя на участията областните комисии могат да обединяват класирането по възрастови групи, вокални и инструментални изпълнения и индивидуални и групови изпълнения.
 • Участниците представят по две изпълнения с обща продължителност до 6 минути. Първото е автентична или обработена песен/музика от местния фолклор, а второто е по избор.
 • Участващите с вокални изпълнения осигуряват сами музикалния съпровод. При използване на синбек, изискването е да има качествен запис на CD.
 • Ансамблите с вокално, инструментално и танцово изпълнение посочват в заявката съответната категория/подкатегория, в която участват. Допълнителен критерий за тяхното оценяване е вокално-хореографската композиция, синтез на песента и танца.  
 • Заявката за националния кръг следва да е придружена с качествен запис само на класираните в областния кръг изпълнения.

Критерии за оценяване:

 • спазване на посочените по-горе изисквания;
 • изпълнителско майсторство (интониране, тембър, сила на гласа, артистичност, изразителност);
 • параметри на музикалното интерпретиране и съхранение на стила на изпълняваното произведение;
 • подбор на репертоар;
 • визия, сценично поведение и общо художествено въздействие.
 1. КАТЕГОРИЯ „ТАНЦОВО ИЗКУСТВО”

Възрастови групи

Първа група –  до 18 години

Втора група –  от 19 до 35 години

 • Участията са индивидуални и групови.
 • Участията са в общински, в областен и в национален кръг.
 • Според броя на участията областните комисии могат да обединяват класирането по възрастови групи и индивидуални и групови изпълнения.
 • Участниците представят по два танца с общо времетраене до 8 минути.
 • Първият от двата танца следва да е от местния фолклор, а вторият е по избор на участниците.
 • Музикалният съпровод на танците може да бъде на живо или на запис (CD - аудио формат или на друг електронен носител отделно за всяко танцово изпълнение).
 • Заявката за националния кръг следва да е придружена с качествен запис само на класираните в областния кръг изпълнения.

Критерии за оценяване:

 • автентичност и оригиналност на танците;
 • сценично присъствие, настроение, артистичност и визия;
 • техника на изпълнение;
 • композиция и хореография;
 • подбор на музикалния материал;
 • костюми и аксесоари;
 • спазване на регламентираното време.
 1. КАТЕГОРИЯ „ХУДОЖЕСТВЕНО СЛОВО/ТЕАТЪР”

Възрастови групи

Първа група –  до 18 години

Втора група –  от 19 до 35 години

 • Участията са индивидуални и групови.
 • Участията са в общински, в областен и в национален кръг.
 • Според броя на участията областните комисии могат да обединяват класирането по възрастови групи и индивидуални и групови изпълнения.
 • Участниците могат да се представят с изпълнения на стихове, интерпретация на народна приказка, театрална импровизация на местни традиции и обичаи, драматизиран откъс от произведение по избор и др. с обща продължителност до 6 минути.
 • Изпълненията могат да бъдат на един от следните езици: български, турски, ромски, арменски и иврит.
 • Изискванията за озвучаване, сценично осветление и мултимедия се посочват в заявката за участие.
 • Заявката за националния кръг следва да е придружена с качествен запис само на класираните в областния кръг изпълнения.

Критерии за оценяване:

 • тематична обвързаност с мотото и целите на конкурса;
 • актьорско майсторство и дикция;
 • художествено оформление, реквизит, костюми;
 • сценично въздействие;
 • спазване на регламентираното време.
 1. КАТЕГОРИЯ „ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО”

Възрастови групи

Първа група - до 10 години

Втора група - от 11 до 18 години

Трета група - от 19 до 35 години

 • Участията са индивидуални и са в общински, в областен и в национален кръг.
 • Участието е с до две авторски творби, специално подготвени за конкурса.
 • Формат на картините – от минимален 42/30 см до максимален 64/80 см със свободно избрана техника и материали.
 • Към творбите се прилага кратък текст с послание, което участникът иска да изпрати (до 70 думи).
 • Вдясно долу на картината следва да е изписано името на участника.
 • На гърба на картината се изписват: заглавието на творбата, трите имена и възрастта на участника и съответната община/област.
 • Творбите, класирани за националния кръг, се прилагат към съответната заявка. След приключване на конкурса, творбите се връщат на участниците или при съгласие от тяхна страна, се съхраняват в архива на конкурсите.

Критерии за оценяване:

 • спазване на посочените по-горе изисквания;
 • тематична свързаност на изразеното послание с мотото на конкурсите „БУКЕТ“;
 • композиционно решение;
 • художествена изразителност;
 • оригиналност на идеята.

КАЛЕНДАР

Общински кръгове

 • До 01.04.2019 г. – подаване на заявки до общински координатори за участие в общинските конкурси;
 • От 01.04.2019 г. до  06.2019 г.  - общински кръгове.

 Областни кръгове

 • До 22.04.2019 г. – подаване на заявки до областните координатори за участие в областните конкурси в подкатегория „Книжовен турски език”;
 • 04.2019 г. - областни конкурси в подкатегория „Книжовен турски език”;
 • До 03.05.2019 г. – изпращане на пликовете с конкурсните работи на участниците в подкатегория „Книжовен турски език” до главния координатор;
 • До 01.09.2019 г. – подаване на заявки до областните координатори за участие в областен кръг в категориите „Музикално изкуство”, „Танцово изкуство”, „Художествено слово/Театър”, „Изобразително изкуство” и творбите от подкатегория  „Художествено творчество” (поезия и проза);
 • От 01.09.2019 г. до 01.11.2019 г. – обявяване и провеждане на областни кръгове в категориите „Музикално изкуство”, „Танцово изкуство”, „Художествено слово/Театър” и „Изобразително изкуство”.

Национален кръг 

 • До 08. 11. 2019 г. – изпращане от областните координатори до главния координатор на:
 • Протоколи за извършеното класиране по категории от първо до трето място в областния кръг на хартиен носител с оригинални подписи и по електронен път на Word;
 • Записи от изпълненията на класираните в областните кръгове участници;
 • Творбите от подкатегория „Художествено творчество” на хартиен носител и по електронна поща на Word;
 • Творбите на класираните за национален кръг участници от категория „Изобразително изкуство”.
 • Месец април 2020 г. – национален кръг със заключителен концерт.

Информация за контакти с общинските координатори може да се търси чрез областните и общинските съвети на ДПС и чрез областните координатори по култура.

При незадоволително представяне или липса на участие, съответните комисии имат право да не извършват класиране в  някои от категориите/подкатегориите, кръговете или възрастовите групи.

При непредвидени обстоятелства Организационният комитет и Националните комисии запазват правото си да променят Общия регламент за участие, Регламентите по категории и сроковете по Календара,  за което организаторите по места и участниците ще бъдат уведомявани своевременно.

Документи:

docxЗаявка за участие

docxНационални комисии

docxОбластни координатори

Печат Е-мейл

alde party logoalde party manifesto

АЛДЕ
Либерален интернационал
Либсен
Европейски парламент
ЕС

Този уебсайт използва „бисквитки“ (cookies), за да анализира трафика и да персонализира съдържанието, което Ви предлага. Политика за поверителност