Неджми Али пред представители на финансовата индустрия: Бъдещето на ЕС е в консолидиране на капиталовите пазари и в устойчиво инвестиране в екоикономиката

На близо 90 трилиона евро са оценени инвестициите в световен мащаб през следващите 15 години за финансиране на дейностите за реализиране на целите за постигане на Парижкото споразумение и на Програмата за устойчиво развитие 2030.

Това обяви евродепутатът от Алианса на либералите и демократите в Европа Неджми Али по време на ръководената от него сесия на Форума на Европейския парламент по финансови услуги. Българският представител е член на Управителния съвет на Форума. Той се състои от депутати в Европейския парламент, които са членове на Управителен съвет, и представители на европейската финансова индустрия. Форумът организира събития ежемесечно. На сесиите присъстват и представители на потребителски групи, банковия сектор, финансови институции, органи и регулатори, както и представители на екипите на комисарите от Европейската комисия.

При дебатирането на темата “Съюз на капиталовите пазари: Раздел за устойчиви финанси” присъстваха: Тиери Богати - ръководител на департамента за Социално отговорно инвестиране в инвестиционния фонд Амунди, Франция; Мирко Герхолд - изпълнителен директор и ръководител на Дългови капиталови пазари в Комерцбанк/ Германия; Мануел Люин - началник Отговорни инвестиции, Застрахователна група - Цюрих; Гийом Праш - изпълнителен директор, Better Finance - Европейска федерация на инвеститори и потребители на финансови услуги; Вилемийн Велдегаар - съветник с ресор Отговорно инвестиране и Управление в MN (Пенсионна и социална застрахователна агенция)/ Холландия; Майкъл Уилкинс - управляващ директор в S&P Global Ratings, Лондон.

„През последните няколко години устойчивият финансов импулс се ускори в значителна степен благодарение на предприетите международни и национални действия, както и на различни частни инициативи. Все още обаче са необходими значителни инвестиции както в световен, така и в европейски мащаб за постигане на нисковъглероден растеж.

Съюзът на капиталовите пазари (СКП), като част от третия стълб на Инвестиционния план за Европа, има важна роля за стимулиране на икономическия растеж и осигуряването на работни места, включително заетостта сред младите хора. Целта на СКП е да се осигури по-добра връзка между натрупания финансов ресурс и инвестициите, както и да се подкрепи европейската финансова система чрез засилване на частното споделяне на риска, предоставяне на алтернативни източници на финансиране и увеличаване на възможностите за инвеститорите на дребно и институционалните инвеститори. Премахването на пречките пред свободния поток на капитали през границите ще подпомогне икономическото сближаване и смекчаване на последствията от икономическите сътресения, укрепвайки по този начин Икономическия и паричен съюз. Това от своя страна ще направи икономиката на ЕС по-гъвкава”, посочи Неджми Али.

По думите му, дискусията на Финансовия форум е възможност да се обсъдят евентуалните решения на Европейския парламент за пренасочването на необходимите инвестиции за преориентиране на ЕС към нисковъглеродна икономика, както и за осигуряване за икономически растеж, съвместим с опазването на околната среда.

„Целта на устойчивото инвестиране е включване на екологични, социални и управленски подходи в инвестиционния процес. Капиталовите пазари и частните инвеститори следва да играят съществена роля за мобилизирането на инвестициите в устойчиви технологии, приложения и инфраструктура, като дадат своя принос Европейският съюз да постигне целите си по отношение на климата и околната среда.

Извършването на реформи за постигане на устойчиво финансиране е необходимо, за да се подпoмогнат инвестициите в чисти технологии и тяхното внедряване”, посочи Неджми Али.

В продължилите два часа дебати, представители на европейската финансова индустрия отговаряха на седем въпроса в областта на устойчивото финансиране, подготвени от ръководителя на сесията Неджми Али.

„Успехът на Съюза на капиталовите пазари може да бъде гарантиран само ако държавите-членки са решени да работят за премахване на необоснованите национални бариери пред свободното движение на капитали. Националните разпоредби често са по-рестриктивни от тези на ЕС и в някои случаи вредят на трансграничните инвестиции.

По-доброто регулиране, намаляването на административната тежест за участниците на пазара и опростяването на съществуващото законодателство ще помогнат на СКП да реализира своя потенциал”, категоричен бе българският евродепутат в края на сесията.

Неджми Али: Европейската инвестиционна банка е основен фактор за ускоряването на икономиката на Европейския съюз

Инвестициите са основно в областите: иновации и умения; малки и средни предприятия; инфраструктура и околна среда, но следва да се подобри географското разпределение на проектите

Повишаване на устойчивостта на инвестиционната политика на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ), мониторинг на дългосрочното въздействие на ЕИБ върху реализирането на обществените политики в ключови области, както и на добавената стойност, осигурявана от Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ).Задълбочаване на прозрачността, отчетността и вътрешния контрол на ЕИБ, като предпоставка за по-добро корпоративно управление.

Тези основни аспекти на доклада за Контрола на финансовите дейности на Европейската инвестиционна банка за 2015 г. представи евродепутатът от Алианса на либералите и демократите в Европа (АЛДЕ) Неджми Али в качеството си на Докладчик по време на пленарна сесия на Европейския парламент.

Той посочи, че през разглеждания период са подписани договори за 77.5 млрд. евро, от които 69.7 млрд. евро в страните-членки на ЕС и 7.8 млрд. евро извън Съюза. С безспорно значение е съответствието на финансираните от ЕИБ дейности с общата стратегия на ЕС, както и с политическите приоритети в различните области.

Европейската инвестиционна банка е дългогодишен финансов партньор на институциите на ЕС, допринасяща за интеграцията, икономическото и социалното сближаване и регионалното развитие. ЕИБ е основен фактор, необходим за съживяване на икономиката на ЕС и постигане на максимална ефективност и добавена стойност при използването на финансовите ресурси. Необходимо е ЕИБ систематично да обръща внимание на средносрочните и дългосрочни ефекти при определянето на инвестиционните дейности и решения за финансиране, както и приоритетни инвестиции в проекти от системно значение в дългосрочен план ”, заявиНеджмиАли.

Докладчикът Неджми Али посочи още, че е необходимо ускоряване на икономическото възстановяване и подпомагане на някои икономически сектори и географски региони с цел да наваксат изоставането си.

Спореднего докладът за резултатите и въздействието на операциите на ЕИБ в рамките на ЕС през 2015 г. показва, че инвестициите са в следните основни области: иновации и умения; малки и средни предприятия; инфраструктура и околна среда. ЕИБ пък следва да продължи да прецизира показателите си за мониторинг, особено по отношение на приноса към политиките на ЕС.

Целта на ЕФСИ е да стимулира чрез ЕИБ набирането на 315 млрд. евро финансов ресурс за допълнителни инвестиции и нови проекти, посочи българският евродепутат. Групата на ЕИБ разработва различни нови продукти, които ще позволят поемане на по-голям риск. В тази връзка, Инвестиционният комитет следва редовно да оценява чрез набор от показатели за ефективност доколко инвестициите са ориентирани към постигане на определени резултати. Целта е осигуряване на добър набор от проекти по отношение на приноса им за осигуряване на растеж и работни места, както и обективен преглед на тяхната добавена стойност и съгласуваност с политиките на Съюза.

Операциите на ЕИБ следва да бъдат съпътствани от по-голяма прозрачност и задълбочена отчетност, така че да бъде гарантиран реален обществен контрол върху дейността на банката и избора на приоритетни проекти за финансиране. Прозрачността при изпълнението на политиките на ЕС, наред с подхода за нулева толерантност към измамите и корупцията води до подобряване на цялостната корпоративна отчетност и доверието към ЕИБ. Същевременно допринася за повишаване на ефективността и устойчивостта на финансираните проекти”, посочи Неджми Али.

Евродепутатът от АЛДЕ бе категоричен, че е необходимо ЕИБ да продължи борбата срещу укриването на данъци, данъчните измами, избягване плащането на данъци, незаконните дейности и прането на пари. „Имайки предвид ролята на ЕИБ за финансиране на широк спектър от дейности в рамките на ЕС и извън него и ролята на това финансиране за икономическия растеж, от значение е тази институция да изпълнява дейностите си в съответствие с най-високите възможни стандарти. В тази връзка Банката следва да подготви отчет за текущото състояние и постигнатия напредък, особено по отношение на дългосрочното въздействие на кредитираните дейности. ” , допълни още Неджми Али.

 

 

 

 

 

Председателят на ДПС Мустафа Карадайъ: Местан е длъжен да се извини за гафа!

 „Аз знам, че той знае, че не само аз и други, много други вече знаят”, какъв е гафа, коментира Карадайъ. В кулоарите на Парламента председателят на ДПС заяви: „Местан нека първо да се извини за гафа, за голямата лъжа. Той излъга доста хора. Той е длъжен да се извини  на 100-те хиляди  български граждани, които излъга и гласът им отиде напразно. Той е длъжен да се извини и на ДПС и всички наши структури, защото без ДПС никой нямаше да го знае. Той е длъжен да се извини и на тези около половин милион български граждани, които през всичките тези години гласуваха за каузата ДПС, а той консумирише и партийна, и друга власт. Той е длъжен да се извини за гафа! Първо да се извини след това да си намери друго поприще. Да върши това, което може.” 

Карадайъ коментира и подписването на коалиционното споразумение между ГЕРБ и ОП „Позицията ни е ясна - ние не си представяме българското председателство на Съвета на  ЕС, както и европейското бъдеще на страната с участието на националисти и евроскиптици във властта.”

 

ЕВРОДЕПУТАТЪТ ФИЛИЗ ХЮСМЕНОВА: МОНИТОРИНГОВИЯТ ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ЗА БЪЛГАРИЯ ДАВА ПЕРСПЕКТИВА

Мониторинговият доклад на Европейската комисия /ЕК/ за България дава перспектива за страната, заяви евродепутатът Филиз Хюсменова в Комисията по граждански права, правосъдие и вътрешни работи на Европейския парламент. Повод за изказването й стана обсъждането на поредните доклади на Комисията за България и Румъния. Според нея докладът на ЕК за страната ни е по-различен от досегашните, защото в него конкретно е посочено, чецелите наМеханизма за сътрудничество и проверка /МСП/ за България могат да се постигнат чрез изпълнението на препоръките, съдържащи се в настоящия доклад. В този доклад има това, за което отдавна настоявахме, допълни тя.  

„Тази положителна стъпка съвсем не измества от вниманието ни по-широката картина, че в ЕС действат различни инструменти в областта на правовата държава, че всички те продължават да бъдат прилагани на парче – регионално или секторно, точно като МСП.”, коментира евродепутатът. Като пример тя посочи изявлението на ЕК, направено по повод на друг инструмент - Информационно табло на ЕС в областта на правосъдието, че „България и Румъния са на прав път в областта на правосъдието и не са по-зле от останалите страни в Европейския съюз“. Въпреки това механизмът се прилага само спрямо тези две страни членки, продължи Хюсменова, а не към страни със сходни проблеми или които понастоящем нарушават договорите и основни принципи на Съюза.

Българският евродепутат продължи да настоява, че е антидемократично механизмът да се свързва с включването на България и Румъния в Шенгенското пространство. Макар и последният доклад за България изрично да настоява да не се правят преки връзки с други области на политиката, в това число с достъпа до Шенгенското пространство, той продължава да се използва за блокиране приемането на двете страни в Шенген, въпреки изпълнените критерии. И пак ще повторим, че това е двоен стандарт и неравно третиране на държавите членки в Европейския съюз, заключи тя.  

В края на изложението си, Филиз Хюсменова изрази надежда през есента ЕК да излезе с предложение по приетия от Европарламента доклад относно механизма на ЕС за демокрация, принципите на правовата държава и за основните права, с което да даде отговор на недостатъците на сегашните механизми като ги обедини в един, по - ефективен и справедлив инструмент, който да протича резултатно и да мотивира постигането на устойчиви промени, и който да се прилага спрямо всички държави членки.  

Шефът на либералите зове системните партии да не допускат националистите до властта, застрашават европейската перспектива за България

Президентът на АЛДЕ партията и член на Европейския парламент Ханс ван Баален призова ГЕРБ, член на Европейската народна партия (ЕНП), да не сформира коалиция с крайно десните Обединени патриоти (ОП). „Бъдещето на България като конструктивен член на Европейския съюз би било много по-успешно, ако коалицията се сформира с проевропейски ориентирани партии. Движение за права и свободи е такава партия, защото през годините, както в групата на АЛДЕ в Европейския парламент, така и в българската политика ДПС се доказа като надежден защитник на доброто управление, свободата и демокрацията.“

alde party logoalde party manifesto

АЛДЕ
Либерален интернационал
Либсен
Европейски парламент
ЕС

Този уебсайт използва „бисквитки“ (cookies), за да анализира трафика и да персонализира съдържанието, което Ви предлага. Политика за поверителност