57new

Устав

  Устава на партията може да изтеглите от ТУК.

УСТАВ
НА ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Член 1

(1) Движение за права и свободи /ДПС/е независима обществено – политическа организация, създадена за да допринесе за единството на всички български граждани, като се зачитат правата и свободите на малцинствата в България - в съответствие с Конституцията и законите на страната, Международната харта за правата на човека, Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи, Рамковата конвенция за защита на националните малцинства, Хартата за основните права и други международни договорености.

(2) ДПС е либерално – демократична партия, член на Алианса на либералите и демократите за Европа /ALDE/, Либералния интернационал /LI/.

(3) Движение за права и свободи е юридическо лице със статут на партия, което се представлява от Председателя ѝ.

(4) Седалище и адрес на управление на партията: гр. София, община „Възраждане”, бул. “Ал. Стамболийски” № 45 А.

(5) Символика:

1. Емблема - две преплетени маслинови клонки и над тях надпис ДПС;

2. Знаме - небесно син фон с емблемата в средата;

3. Печат - кръгъл в средата с емблема на ДПС и местонахождението на съответния орган, околовръст се изписва наименованието “Движение за права и свободи”.

(6) Наименованието на партията се изписва по следните начини: „Движение за права и свободи“, „ДПС“ и/или „Движение за права и свободи – ДПС“.

Член 2

Основни цели на Движение за права и свободи.

(1) Постигане на разбирателство, единство и равенство между българските граждани чрез формиране на последователна и категорична национална политика, като се зачитат правата и свободите на всички общности в страната.

(2) Съгласуване на националното законодателство с международните принципи и норми за осигуряване права и свободи на малцинствата в Република България.

(3) Създаване на правови и социални гаранции за недопускане на етническа и религиозна омраза и дискриминация, за равнопоставеност в правата, свободите и социалната сигурност на всички общности.

(4) Икономически просперитет и устойчиво развитие на всички области и общини в страната и преодоляване на диспропорциите в различните региони.

(5) Във външната политика Движение за права и свободи е за:

1. Утвърждаване авторитета на страната ни в света, въз основа на взаимоизгодно сътрудничество на равноправна основа на всички държави, които желаят това;

2. Интеграция на Република България в Европейските и Евроатлантически

структури;

3. Мир и разбирателство на Балканите и в света.

Член 3

Движение за права и свободи постига целите си чрез:

(1) Участие в законодателната и изпълнителна власт;

(2) Взаимодействие с всички демократични сили за изграждането на България като правова държава;

(3) Участие и сътрудничество с международни организации, чиитоприоритети са регионална и глобална сигурност, защита и гарантиране на човешките права и правата на малцинствата.

 

ІІ. ЧЛЕНСТВО. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ.

Член 4

Членство.
(1) Член на партията може да бъде всеки пълнолетен български гражданин, които е за единна и неделима България, признава и защитава равните права и свободи на всички български граждани, приема и изпълнява Програмните документи и Устава на Движение за права и свободи.

(2) Членството в ДПС се осъществява индивидуално и е израз на лична воля и желание.

(3) Приемането за член става с писмено заявление /по образец/ от кандидата, подадено до Местния съвет, който задължително се произнася в едномесечен срок. Към заявлението кандидатът прилага декларация по образец, че не членува в друга партия. Копие от протокола на заседание на Местния съвет за приемане или отказ се изпраща до Общинския съвет.

(4) По решенията на Местния съвет се произнася Общинскя съвет в срок от един месец. При отказ на МС и по писмено искане от кандидата Общинският съвет в срок от един месец от постъпване на искането се произнася с окончателно решение.

(5) Всеки член се легитимира като такъв чрез своята членска книжка , подлежаща на заверка от Общинския съвет всяка година.

(6) Членство в ДПС се реализира чрез Местната организация. Всеки член на ДПС може да членува само в една Местна организация на територията на общината, съобразно своя постоянен или настоящ адрес. МС не може да откаже презаписването на редовен член на ДПС по този ред.

(7) Член на Местната организация с настоящ или постоянен адрес различен от адреса на Местната организация, запазва членството си в същата.

(8) При мотивирано искане от кандидат за член на ДПС и с разрешение на Общинския съвет се допуска членство в Местната организация различна от Местната организация по постоянен или настоящ адрес. В този случай се изисква писменото становище на Общинските съвети по постоянен и настоящ адрес.

(9) Членството в ДПС в чужбина се реализира чрез утвърдени с решение на Централния съвет Местната организация или чрез индивидуално членство, което се вписва в специално създаден регистър към ЦС на ДПС.”

(10) Членството в партията е доброволно и може да бъде прекратено във всеки момент, по искане на отделния член, като за целта той подава заявление до Местния съвет, в който членува и връща членската си книжка.

(11) Кандидат, който е бил изключен от ДПС, може да бъде възстановен с решение на органа, който го е изключил, при условията на (3) В този случай ЦС се произнася задължително преди решението за възстановяване.”

(12) Ограничения за членство.

1. В ДПС могат да членуват само лица, които са български граждани и не членуват в друга политическа партия.Лишаването или отказът от българско гражданство автоматично води до прекратяване на членството. Лице, което е български гражданин, живее в чужбина, може да членува в партията, но няма право да заема ръководни длъжности.

2. Не се допуска колективно членство.

Член 5

Права и задължения.

(1) Всеки член има право:

1. да иска и да получава информация от структурите на организацията, да изразява мнение, да прави предложения и да участва при вземането на решения в

организационните форуми на партията ;

2. да сезира за допуснати нарушения компетентните органи;

3. да избира и да бъде избиран.

(2) Всеки член е длъжен :

1. да спазва Програмните документи и Устава;

2. да плаща редовно членския си внос;

3. да изпълнява решенията на висшестоящите органи.

Член 6

При неспазване на Устава и Програмните документи на Движение за права и свободи, уронване престижа на партията, неизпълнение на решения и възложени задачи, груби лични прояви, се налагат следните наказания:

(1) Порицание се налага при системно неучастие в мероприятията, организирани от структурите на партията.

(2) Освобождаване от ръководна длъжност се налага при:

1. отказ за изпълнение на решенията на по-висшестоящия орган;

2. системно неизпълнение на задълженията си.

(3) Временно изключване се налага при:

1. нечестна предизборна пропаганда и умишлена дезинформация;

2. опит за нарушаване единството на партията и създаване на разкол между членовете й;

3. проявена безотговорност към поверени му материални ценности и документи, забавянето или неиздаването им при напускане;

4. разпространяване на клевети или невярна информация за членовете и ръководството на партията в личен и служебен аспект;

5. виновно неплащане на членски внос в срок от шест месеца.

Срокът за временно изключване не може да бъде по-малък от три месеца и по-голям от една година.Временно изключеният няма право на предложения, но е длъжен да спазва Устава и Програмните документи и взетите решения. Същият няма право да заема ръководна длъжност една година след изтичане на срока.

(4) Изключване се налага при:

1. нарушаване на партийната тайна, превишаване на дадените му правомощия, злепоставянe на Движение за права и свободи в средствата за масова информация;

2. създаване на условия за разкол и фракционизъм, застрашаващи целостта на партията и ръководните и органи ;

3. доказана:

а) корупция

б) финансова злоупотреба

в) длъжностна злоупотреба

4. регистриране на собствената си кандидатура, без да има решение на партията при парламентарни и местни избори; членство в друга партия; работи в полза на други партии или независими кандидати; работи против партията при избори.Предложението за изключване се прави от ръководствата на съответните органи, като се мотивират причините. Решение се взема след тайно гласуване с обикновено мнозинство от списъчния състав на компетентния орган. Срокът за изключване на член от Движение за права и свободи е две години. При възстановяване на членството си, същият една година не може да заема ръководна длъжност.

(5) При повторение на нарушенията по ал. (1), (2) и (3) нарушителят се наказва със следващото по тежест наказание. Наказанията по чл. 6 се налагат от структурата, към която принадлежи съответния член или от по-висшестоящ орган. Член на партиен орган може да бъде изключен само от същия или от по-висшестоящ от него орган. При обсъждане на извършеното нарушение провинилият се член има право да присъства или да внесе писмено изложение. Същият следва предварително да бъде предизвестен, ако в определения срок не се яви, компетентния орган се произнася.

(6) Решенията за наложени наказания могат да бъдат обжалвани пред съответния контролен орган, по-висшестоящ от него орган или пред ЦОБ в четиринадесет дневен срок от писменото уведомяване. Съответният орган се произнася по жалбата в срок посочен в чл.22, чл.23, чл.24 и чл.25.ЦОБ може да отменя решенията на по-нисшестоящите органи.

(7) Изключеният от ДПС член задължително предава членската си книжка в МС, където е членувал.

 

ІІІ. ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА

Член 7

Структурата на Движение за права и свободи включва следните организации:

(1) Местна организация:

1. се създава най-малко от десет членове;

2. образува се на територията на населеното място;

3. в едно населено място се създава една Местна организация.

4. в по-големите населени места по решение на Общинския съвет на ДПС могат да се създадат и повече местни организации. Броят и обхватът на съответната местна организация се посочват в решението на Общински съвет за създаване.

(2) Общинска организация:

1. включва всички местни организации на територията на общината;

2. на територията на общината се създава една Общинска организация.

3. Седалището се установява в административния център на общината.

(3) Областна организация:

1. включва всички Общински организации на територията на областта;

2. на територията на областта се създава само една Областна организация.

3. седалището се установява в административния център на областта.

(4) Младежко Движение за права и свободи / МДПС /.

Член 8

(1) Националната конференция е върховен орган и се свиква най-малко веднъж на три години:

1. по решение на Централния съвет при квалифицирано мнозинство от 2/3 /две трети/ от списъчния му състав;

2. от Председателя на Движение за права и свободи.

(2) Националната конференция:

1. приема и изменя Програмните документи и Устава;

2. избира:

а) Председателя на партията;

б) членовете на Централния съвет;

в) състава и Председателя на Централната контролна комисия.

(3) Националната конференция е легитимна, ако присъстват 2/3 /две трети/ от избраните делегати. Решенията се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите.

Член 9

(1) Централният съвет действа по времето между две Национални конференции. В състава му влизат:

1. Председателят на Движение за права и свободи;

2. Председателите на Областните съвети;

3. Народните представители и членовете на Европейския парламент – членове на Движение за права и свободи;

4. Член на ДПС, избран за министър.

5. 77 (седемдесет и седем) членове, предложени от делегатите;

6. До 35 /тридесет и пет/ членове, предложени от Председателя на партията;

7. Председателят и членовете на ЦОС на МДПС;

8. Председателите на Областните съвети на МДПС.

(2) Централният съвет се свиква най-малко два пъти годишно и:

1. актуализира Програмните документи;

2. приема годишния бюджет на Централния съвет;

3. Взема необходимите решения във връзка с неотложни задачи, които трябва да решава Движение за права и свободи;

4. Обсъжда и приема отчета на Централното оперативно бюро;

5. Утвърждава образци и изработва печатите, знамената и всички останали материали, върху които се поставя емблемата на ДПС.

6. Централният съвет утвърждава Правилника и Програмата за дейността на МДПС.

7. Утвърждава образци на документи предвидени в този Устав и приема единни правила по прилагането му.

(3) Централния съвет заседава при кворум 2/3 /две трети/ от списъчния си състав и взема решения с обикновено мнозинство от присъстващите членове. При необходимост Централният съвет може да промени начина на гласуване и кворума за вземане на решения.

(4) Централният съвет може да отстрани от състава си всеки член, нарушил Устава или неизпълняващ задълженията си. Предложението се прави от Председателя на партията. Централният съвет има право да възложи на друг член от състава си функциите на отстранения.

(5) член на Централният съвет, който е влязъл в състава му от квотата, предвидена в чл.9, ал.1, т.2, в случай, че не е преизбран от Областната конференция, отпада от състава му и неговото място се заема от новоизбрания председател.

(6) Централният съвет има право да свиква и отменя Областни и Общински конференции. Легитимността на Областните и Общинските съвети и Председатели се утвърждава след представяне на цялостната документация на заседание на Централния съвет.

(7) При трайна невъзможност на Председателя на партията да изпълнява своите правомощия, Централният съвет определя с решение негов заместник да изпълнява правомощията му до провеждане на Национална конференция.

(8) Централният съвет може да избира официален говорител, който изразява позициите на Движение за права и свободи.

Член 9а

(1) Основателят и първи председател на ДПС е Почетен председател на Движение за права и свободи.

(2) Почетният председател на ДПС олицетворява и изразява непреходните ценности и стратегическите цели на партията.

(3) Почетният председател на ДПС  може да свиква заседания на Централния съвет, на Централното оперативно бюро и на Централната контролна комисия.

Член 10

Председателят на Движение за права и свободи има следните права и задължения:

1. представлява Движение за права и свободи и като негов ръководител осъществява контактите с органите на държавната власт и управление, както и с други институции. По своя преценка и в конкретни ситуации той може да делегира тези права на друг;

2. представлява партията при осъществяването на международни контакти и срещи, конференции и други;

3. утвърждава кандидатите за народни представители и общински кметове;

4. Председателят на Движение за права и свободи е и Председател на Централния съвет и Централното оперативно бюро;

5. за своята дейност той се отчита пред Централния съвет и Националната конференция, а за дейността на Централното оперативно бюро - пред Централния съвет.

Член 11

(1) Централното оперативно бюро е постоянно действащ ръководен орган със седалище в град София. Централното оперативно бюро изпълнява решенията на Националната конференция и Централния съвет и осъществява оперативното политическо ръководство на Движение за права и свободи.

(2) Централното оперативно бюро се свиква и ръводи от Председателя на партията. Заседава при кворум 2/3 от спсъчния си състав и взема решения с обикновено мнозинство от присъстващите членове.

(3) Структурата и състава му се предлагат от Председателя и се избират от Централния съвет. Член на Централното оперативно бюро се освобождава от Централния съвет по предложение на Председателя на партията.

(4) При необходимост  ЦОБ провежда съвместни заседания с Парламентарната група на ДПС с участието и на членовете на Европейския парламент от ДПС.

Член 12

(1) Областната конференция на Движение за права и свободи е ръководен орган на Областната организация и се свиква най-малко веднъж на три години :

1. от Централния съвет;

2. от ЦОБ;

3. от Председателя на партията;

4. при решение на Областния съвет при квалифицирано мнозинство от 2/3 /две трети/ от списъчния му състав;

(2) Областната конференция определя териториалния обхват и броя на Общинските съвети.

(3) Избира Областен председател.

(4) Определя броя и избира :

1.Областен съвет.

2. Областна контролна комисия.

(5) Областната конференция е легитимна, ако присъстват 2/3 /две трети/ от

избраните делегати. Решенията се вземат с обикновенно мнозинство от присъстващите.

Член 13

(1) Областния съвет се избира от Областната конференция.

(2) Областният съвет се свиква най-малко веднъж на един месец.

(3) Областният съвет заседава при кворум 2/3 /две трети/ от списъчния си състав и взема решения с обикновено мнозинство от присъстващите членове.

(4) Областният съвет може да отстрани от състава си всеки член, нарушил Устава и неизпълняващ задълженията си. Областният съвет може да възложи на друг член от състава си функциите на отстранения.

(5) Областното оперативно бюро:

1. е постоянно действащ изпълнителен орган;

2. структурата и състава му се избират от Областния съвет.

(6) Председателят на Областния съвет:

1. представлява Движение за права и свободи на областно ниво;

2. ръководи дейността на Областния съвет;

3. по право е Председател на Областното оперативно бюро;

4. избран за народен представител или кмет на община подава оставка като Председател на Областния съвет и в срок, определен от ЦОБ, се провежда извънредна Областна конференция.

(7) В случаите, когато председателят на Областния съвет не изпълнява Устава или решенията на ЦС /ЦОБ/ на ДПС или при невъзможност да се справи с възложените му задължения, той може да бъде освободен и/или изключен от ДПС с решение на ЦОБ. След консултации със съответните Общински съвети, на негово място ЦОБ избира нов председател до провеждането на Областна конференция.

Член 14

(1) Общинската конференция е ръководен орган на Общинската организация и се свиква най-малко веднъж на три години:

1. от Централния съвет;

2. от Областния съвет;

3. по решение на Общинския съвет при квалифицирано мнозинство от 2/3 /две трети/от списъчния му състав;

(2) Избира Общински Председател

(3) Определя броя и избира:

1. Общински съвет;

2. Общинска контролна комисия

(4) Общинската конференция е легитимна, ако присъстват 2/3 /две трети/ от избраните делегати. Решенията се вземат с обикновенно мнозинство от присъстващите.

Член 15

(1) Общинския съвет се избира от Общинска конференция.

(2) Общинския съвет се свиква най-малко веднъж на един месец.

(3) Общинския съвет заседава при кворум 2/3 /две трети/ от списъчния си състав и взема решения с обикновенно мнозинство от присъстващите членове.

(4) Общинския съвет определя и утвърждава броя на Местните организации по чл.7, ал.1, т.4;

(5) Общинския съвет може да отстрани от състава си всеки член, нарушил Устава и неизпълняващ задълженията си. Общинския съвет може да възложи на друг член от състава си функциите на отстранения.

(6) Общинско оперативно бюро:

1. е постоянно действащ изпълнителен орган;

2. структурата и състава му се избират от Общинския съвет;

(7) Председателят на Общинския съвет:

1. представлява Движение за права и свободи на общинско ниво;

2. ръководи дейността на Общинския съвет;

3. по право е Председател на Общинско оперативно бюро;

4. избран за народен представител или за кмет на община, подава оставка като председател на Общинския съвет и в срок, определен от ЦОБ, се провежда извънредна Общинска конференция.

Член 16

(1) Общото събрание на Местната организация се състои от всички членове на партията в

населеното място или определената с решение на Общински съвет по член 7, (1), т.4. местна организация.

(2) Свиква се най-малко веднъж годишно:

1. от Общинския съвет;

2. от Местния съвет;

3. по предложение най-малко на 1/3 /една трета/ от членовете на Местната организация;

(3) Определя броя и избира:

1. Местен съвет;

2. Контролна комисия.

(4) Общото събрание е легитимно, ако присъстват повече от половината членове на Местната организация. Решенията се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите.

(5) Общото събрание се произнася по постъпилите заявления за членство.

Член 17

(1) Местният съвет се избира от Общото събрание на Местната организация.

(2) Местният съвет осъществява политиката на партията и решава местни специфични проблеми.

(3) Председателят на Местния съвет се избира от от Общото събрание на Местната организация:

1. представлява Движение за права и свободи на местно ниво;

2. ръководи дейността на Местния съвет;

Член 18

Младежко Движение за права и свободи.

(1) Структурите на МДПС се създават на териториален принцип на всички нива.

(2) МДПС приема Правилник и Програма за дейността си, които се утвърждават от Централния съвет на Движение за права и свободи.

(3) Всеки член на Движение за права и свободи до 35 години включително може да бъде член на МДПС.

(4) Членовете на МДПС участават в Общите събрания на Местните организации, Общински, Областни и Национална конференции, както и при избора на колективни органи на Движение за права и свободи.

(5) Председателите на колективните органи на МДПС стават членове на съответните колективни органи на Движение за права и свободи.

(6) Председателят и членовете на Централния оперативен съвет на МДПС стават членове на Централния съвет на Движение за права и свободи.

Член 18а

Женски дружества

(1) В рамките на Общинската организация на ДПС с решение на Общинския съвет може да се учреди Женско дружество.

(2) В Женското дружество могат да членуват жени, които са членове на ДПС.

(3) Женското дружество си избира Председател с мандат, съвпадащ с мандата на Общинския съвет на ДПС.

(4) Председателят на Женското дружество е по право член на Общинския съвет на ДПС.

(5) Председателите на Женските дружества в рамките на една Областна организация могат да си изберат  Областен координатор на Женските дружества с право на глас в Областния съвет на ДПС.

Член 19

Принципът за определяне броя на делегатите за Национална, Областна и Общинска конференции се определят с решение на Централния съвет. Делегатите се избират на съответните конференции.

Член 20

Всички ръководни и изборни органи на Движение за права и свободи, се избират с обикновено мнозинство, с мандат от три години.

Член 21

Контролни органи на Движение за права и свободи са:

(1) Общинска контролна комисия

(2) Областна контролна комисия

(3) Централна контролна комисия

Член 22 (отм., реш. на ІХ НК-2016 г.)

Член 23

(1) Общинската контролна комисия се избира на Общинска конференция. Заседава при кворум 2/3 от спсъчния си състав и взема решения с обикновено мнозинство от присъстващите членове.

(2) Общинската контролна комисия:

1. следи за спазването на Устава, Програмните документи и изпълнението на решенията на Общински, Областен и Централен съвет и Национална конференция.

2. проверява отчетността и деловодната работа на Общинската структура.

3. разглежда и се произнася по жалби и нарушения в срок от един месец.

4. Решенията на Общинската контролна комисия се обжалват пред Областната контролна комисия в четиринадесет дневен срок.

(3) Пeриодично информира за дейността си Общинския съвет.

(4) Председателят на Общинската контролна комисия:

1. свиква и ръководи заседанията на комисията;

2. участва със съвещателен глас в работата на Общинския съвет.

Член 24

(1) Областната контролна комисия се избира на Областна конференция. Заседава при кворум 2/3 от спсъчния си състав и взема решения с обикновено мнозинство от присъстващите членове.

(2) Областната контролна комисия:

1.следи за спазването на Устава, Програмните документи и изпълнението на решенията на Областен и Централен съвет и Национална конференция;

2. проверява отчетността и деловодната работа на Областната структура;

3. разглежда и се произнася по вътрешнопартийни спорове, жалби и нарушения в срок от един месец;

4. Решенията на Областната контролна комисия се обжалват пред Централната контролна комисия в срок от четиринадесет дни.

(3) Периодично информира за дейността си Областния съвет.

(4) Председателят на Областната контролна комисия:

1. свиква и ръководи заседанията на комисията;

2. участва със съвещателен глас в работата на Областния съвет.

Член 25

(1) Централната контролна комисия е контролен орган, избран на Национална конференция. Заседава при кворум 2/3 от списъчния си състав и взема решения с обикновено мнозинство от присъстващите членове.

(2) Централната контролна комисия е със седалище град София, бул. “Ал. Стамболийски” № 45 А.

(3) Централната контролна комисия изготвя Правилник за дейността на контролните органи.

(4) Централната контролна комисия:

1.следи за спазването на Устава, Програмните документи и изпълнението на решенията на Националната конференция и Централния съвет;

2. контролира изпълнението на бюджета;

3. ревизира финансово-счетоводната дейност на Централния съвет;

4. проверява отчетността и деловодната работа на партийните структури;

5. разглежда и се произнася по жалби и нарушения в срок от три месеца.

(5) Решенията на Централната контролна комисия са окончателни.

(6) Периодично информира за дейността си Централния съвет.

(7) Председателят на Централната контролна комисия:

1. свиква и ръководи заседанията на комисията;

2. участва със съвещателен глас в работата на Централния съвет.

 

ІІІа. ПРЕДСЕДАТЕЛСКИ СЪВЕТ

Член 25а

(1) Председателският съвет е консултативен орган към Председателя на Партията. Той включва:

1. Председателя на ДПС;

2. Заместник-председателите на ДПС;

3. Председателя на МДПС;

4. Председателите на Областните съвети на ДПС.

(2) Председателският съвет се свиква от Председателя на ДПС.

(3) Председателският съвет обсъжда въпроси, свързани с актуалното състояние на организационните структури на партията, както и въпроси, касаещи политиката на ДПС.

 

ІV. ПАРЛАМЕНТАРНА ГРУПА

Член 26

(1) Народните представители, избрани с листата на Движение за права и свободи, образуват Парламентарна група.

(2) Председател на Парламентарната група е Председателят на партията.

Член 27

Парламентарната група е функция на Движение за права и свободи и взема решения

относно дейността си в Народното събрание в съответствие с Устава и Програмните документи на Движение за права и свободи.

Член 28

Парламентарната група осъществява дейността си въз основа на Правилника на Народното събрание, Устава на Движение за права и свободи и вътрешния Правилник на групата.

Член 29

(1) Парламентарната група провежда в Народното събрание политиката на Движение за права и свободи и предизборната и платфорама като съблюдава всички взети от нея решения от политически характер.

(2) Законодателните приоритети на Праламентарната група се приемат на заседание с Централния съвет.

(3) Парламентарната група периодично отчита дейността си пред Централния съвет.

 

V. ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ

Член 30

Общинските съветници, избрани с листата на Движение за права и свободи, образуват група на съветниците.

Член 31

(1) Групата на съветниците е функция на Движение за права и свободи и осъществява дейността си въз основа на Правилника за работа на съответния Общински съвет, Устава и Програмните документи на партията.

(2) Основните приоритети за работата им се приемат на съвместно заседание с Общинския съвет на Движение за права и свободи.

(3) Групата на съветниците периодично отчита дейността си пред Общинския съвет на Движение за права и свободи.

 

VІ. ИМУЩЕСТВО, ФИНАНСИРАНЕ И РАЗХОДВАНЕ НА СРЕДСТВА

Член 32

(1) Средствата за финансиране на дейността на Движение за права и свободи се набират чрез:

1. членски внос;

2. дарения и завещания;

3. собствени недвижими имоти;

4. лихви по парични депозити в банки;

5. дейности позволени от закона;

6. средства от държавния бюджет.

(2) Размерът на членския внос се определя от Централния съвет.

(3) Набирането, разходването на средства и разпореждането с партийно имущество се осъществява по ред установен от Централното оперативно бюро. ЦОБ приема Правилник за финансовата и деловодна дейност в ДПС.

 

VІІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА

Член 33

(1) Движение за права и свободи прекратява своята дейност при:

1. сливане с, или вливане в друга обществено-политическа организация;

2. саморазпускане;

3. други случаи, предвидени от Законите на страната.

(2) Прекратяване на дейността на Движение за права и свободи става с решение на Националната конференция, взето с квалифицирано мнозинство от 2/3 /две трети/ от състава на делегатите. Гласуването е поименно и явно.

 

VІІІ. ОБЩА РАЗПОРЕДБА

Член 34

За всички неуредени изрично в настоящия устав въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за политическите партии, както и всичко останали относими към дейността и съществуването на политическите партии в Р България законови разпоредби.

Този Устав, приет от Учредителната конференция през 1990 г., отразява всички промени, приети от Втората национална конференция през 1993 г., от Третата национална конференция през 1996 г., от Четвъртата национална конференция през 2000 г., от Петата национална конференция през 2003 г., от Шестата национална конференция през 2006 г., от Седмата национална конференция през 2009 г., от Осмата национална конференция, през 2013 г. и от Деветата национална конференция, проведена на 24 април 2016 г. в гр. София.

 Устава на партията може да изтеглите от ТУК.

Print Email

footerimage21

alde party logoalde party manifesto

АЛДЕ
Либерален интернационал
Либсен
Европейски парламент
ЕС

Този уебсайт използва „бисквитки“ (cookies), за да анализира трафика и да персонализира съдържанието, което Ви предлага. Политика за поверителност