Tüzük

HAK VE ÖZGÜRLÜKLER HAREKETI TÜZÜĞÜ

I. GENEL DURUMLAR

 1. Madde

(1) Hak ve Özgürlükler Hareketi /HÖH/ - Uluslararası insan hakları sözleşmesi, Avrupa insan hakları ve esas özgürlükleri koruma mukavelesi, Ulusal azınlıkları koruma çerçeve anlaşması ve başka uluslararası anlaşmalar ve ülke Anayasası ve kanunları uyarınca Bulgaristan’daki azınlıkların hak ve özgürlüklerini sayarak, tüm Bulgaristan vatandaşlarının birliğine yardım etmek amacı ile kurulmuş, bağımsız kamu-siyasi bir organizasyondur /teşkilattır/.

(2) HÖH – Liberal Enternasyonel (LI), Avrupa liberal-demokratik ve reformlar partisinin (ELDR) üyesi olup, bir liberal – demokratik partidir. 

(3) Hak ve Özgürlükler Hareketi, Genel Başkanı tarafından temsil edilen ve parti statüsüne sahip tüzel bir kişidir.

(4) Parti merkezi ve yönetim adresi: Sofya ili, “Vızrajdane” Belediyesi, “Al. Stanboliyski” Bulv. No: 45/A adresinde kayıtlıdır.

(5) Semboller:

1. Amblem – örülmüş iki zeytin dalı ve onların üst tarafında HÖH yazısı;

2. Bayrak –gök mavisi fon ve ortada amblem;

3. Mühür – yuvarlak ve ortasında HÖH amblemi olan ve sözkonusu teşkilatın bulunduğu yeri belirten, kenar kısmın da “Hak ve Özgürlükler Hareketi” yazılı yuvarlak kaşe.  

(6) Hak ve Özgürlükler Hareketi, HÖH veya Hak ve Özgürlükler Hareketi, HÖH partinin yazılım şekilleridir.

 2. Madde

Hak ve Özgürlükler Hareketi’nin temel amaçları:

(1) Ülkedeki tüm toplulukların hak ve özgürlüklerine saygı gösterilerek, takibedici ve kesin milli politika oluşum sayesinde Bulgaristan vatandaşları arasında anlaşma, birlik ve eşitliğe ulaşılması.

(2) Bulgaristan Cumhuryetin’deki azınlıklara, hak ve özgürlükler sağlanması için ulusal yasamanın, uluslararsı prensip ve normlar ile uyum sağlanması.

(3) Tüm toplulukların özgürlükler ve sosyal güvenlik, haklarında eşitlik için, etnik ve dini nefret ve ayırımcılığın oluşmaması için sosyal garanti ve hakların oluşturulması. 

(4) Ülkedeki tüm il ve ilçelerin ekonomik refah ve istikrarlı gelişmesi ve farklı yerleşim yerlerinin gelişmesindeki oransızlığı yenmek.

(5) Hak ve Özgürlükler Hareketi dış politikada:

1. Tüm isteyen ülkelerin eşit temellerde karşılıklı işbirliğine dayalı, ülkemizin dünyadaki  otoritesini tasdik etmek;

2. Bulgaristan Cumhuriyeti’nin Avrupa ve Evroatlantik kuruluşlarına entegre etmek;

3. Dünyada ve Balkanlarda anlaşma ve barış.    

 3. Madde

Hak ve Özgürlükler Hareketi, amaçları:

(1) Yasanma ve Yürütme idaresine iştirak ederek;

(2) Tüm demokratik güçler ile işbirliği içerisinde, Bulgarista’nın hukuki bir devlet olarak gelişmesini inşa etmek;

(3) Azınlıkların haklarını ve insan haklarını garanti etmek ve korumak, bolgesel ve global güvenliğini sağlamak ve korumak, öncü olan uluslararası organizasyonlar ile işbirliği yapmak ve iştirak etmek.

 

II. ÜYELİK. HAK VE SORUMLULUKLAR

 4. Madde

Üyelik.

(1) Partiye; Hak ve Özgürlükler Hareketi Tüzüğünü ve Program belgelerini kabul eden ve yerine getiren, tüm Bulgaristan vatandaşlarının eşit hak ve özgürlüklerini tanıyan ve koruyan, Bulgaristan’ın ayrılmaz ve bütünlüğünü koruyan, onsekiz yaşını doldurmuş her Bulgaristan vatandaşı üye olabilir.

(2) HÖH’e üyelik; münferid olarak gerçekleşmekte ve şahsi irade ve isteğin ifadesidir.

(3) Üyelik başvuruları; aday tarafında, Yerel Kurula yazılı beyanname (örneğe göre) ile yapılır, Yerel Kurul yapılan başvuru hakkında bir aylık süre içerisinde cevap bildirmek zorundadır. Aday, beyannameye ek olarak başka partiye üye olmadığına dair örneğe göre beyanname ilave etmektedir. Adayın üye olarak kabul edilmesi veya reddedilmesi  konulu toplantısı ile ilgili Yerel Kurul toplantısının protokol kopyası, İlçe Kuruluna göndermektedir.

(4) Yerel Kurul kararları üzerine, İlçe Kurul’u bir aylık süre içerisinde kararını bildirmektedir. Yerel Kurul’un kabul etmemesi ve adayın yazılı isteği üzerine, İlçe Kurulu, isteğin sunulma anından itibaren bir ay süre içerisinde kesin karar bildirmektedir.

(5) Her üye, İlçe Kurulu tarafından her yıl tasdik ettirilmesi gereken, kendi üye kartı sayesinde üyelik kimliğini tespit ettirmektedir.

(6) HÖH’de üyelik, Yerel Teşkilat sayesinde gerçekleştirilmektedir. HÖH’ün her üyesi, sürekli kayıtlı ve şu anki ikametgah doğrultusunda, ilçe sınırları içerisinde sadece bir Yerel Teşkilata üye olabilir. Yerel Kurul, bu gündem doğrultusunda HÖH’ün düzenli üyesinin tekrar kaydının yapılmasını reddedemez.  

(7) Yerel Teşkilat adresinden farklı adreste sürekli kayıtlı veya şu an ikametgah eden üye, üyeliğini aynı Yerel Teşkilatta korumaktadır.

(8) HÖH’e üye adayının, sürekli kayıtlı ve şu an ikamet adresinin bulunduğu Yerel Teşkilattan farklı adresteki Yerel Teşkilata üyeliğine, gerekçeli isteği ve İlçe Kurulu kararı üzerine izin verilmektedir. Bu durumda, sürekli kayıtlı ve ikamet adresinde bulunan İlçe Kurulun’un yazılı görüşü istenilmektedir.

 (9) Yurdışında HÖH’e üyelik, HÖH’ün Merkez Kurulu’na bağlı söz konusu durumlar için meydana getirilmiş özel sicile kaydedilmesi ile Merkez Kurul kararı ile tasdik edilmiş Yerel Teşkilat veya  münferid üyelik sayesinde gerçekleştirilmektedir.

(10) Partiye üyelik, kişinin kendi arsuzuyla olmakta ve ayrı üyenin isteği üzerine her an sona erebilir, söz konusu amaç için kendisi, üyesi olduğu Yerel Kurul’a üyelik kartını iade ederek, dilekçe ibraz etmektedir.

(11) HÖH üyeliğinden çıkartılmış aday, üyelikten çıkartılan organın karar ile (3)’cü şartları uyarınca yeniden üyeliğe kabul edilebilir. Bu durumda, Merkez Kurul, yeniden kabul edilme kararından önce mecburi karar bildirmektedir.

(12) Üyelik sınırlamaları.

1. HÖH’e, başka siyasi partiye üye olmayan ve Bulgaristan vatandaşı olan kişiler, sadece üye olabilir. Bulgaristan vatandaşlığından men edilmesi veya vatandaşlık reddedilmesi durumunda, otomatik olarak üyeliği sona ermektedir. Bulgaristan vatandaşı olupta yurtdışında yaşayan kişi, partiye üye olabilir, ancak yönetim görevlerinde bulunmaya hakkı yoktur.

2. Müşterek  üyeliğe izin verilmemektedir.

 5. Madde

Hak ve sorumluluklar

(1)  Her üyenin;

1. Teşkilat bünyelerinden bilgi istemeye ve kabul etmeye, kendi fikrini ifade etmeye, partinin organizsyon forumlarında önergelerde bulunmaya ve karar alınmasına iştirak etmeye;

2. yetkili organları, meydana getirmiş oldukları ihlallerden dolayı meşgul etmeye;

3. seçmeye ve seçilmeye hakkı vardır.

 (2)  Her üye;

1. Tüzüğе ve Program belgelerinе riayet etmeye;

2. üyelik aidatını düzenli olarak yatırmaya;

3. üstdüzey organlarının kararlarını yerine getirmek zorundadır.

 6. Madde

Hak ve Özgürlükler Hareket Tüzüğü’nün ve Program belgeleri şartlarına uyulmaması, parti prestijini zedelenmesi, kararların ve verilen görevlerin yerine getirilmemesi, kaba şahsi gösteriler yapılması durumunda, aşağıdaki cezalar uygulanmaktadır:

(1) Parti teşkilatınca organize edilen inisiyatiflere sistematik olarak katılmaması durumunda tenkit uygulanmaktadır.

(2) Yönetim görevinden azledilmesi, aşağıdaki durumlarda gerçekleştirilir:

1. daha üst düzey organ kararlarının yerine getirilmesini reddetmek;

2. görevlerini sistematik olarak yerine getirmemek.

(3) Üyelikten geçici olarak çıkartılması, aşağıdaki durumlarda gerçekleşmektedir:

1. dürüst olmayan seçim öncesi propagandası yapmak ve kasten bilgilendirmemek;

2. parti bütnlüğünü bozma teşebbüsünde bulunma ve parti üyeleri arasında anlaşmazlık yaratma ve;

3. kendisine emanet edilen maddi değerleri ve belgelere karşı sorumsuzluk gösterilmesi, ayrılma durumunda geçiktirilmesi veya geri iade edilmemesi;

4. görev ve şahsi açıdan, parti yönetimi ve üyeleri hakkında gerçek olmayan bilgi yayması veya iftira;

5. altı ay süre ile üyelik aidatı yatırmaması;

Geçici üyelikten çıkartılma süresi üç aydan az ve bir yıldan fazla olamaz.

Geçici olarak üyeliğine son verilen kişinin önerge yapmaya hakkı yoktur, ancak Tüzük ve Program belgelerine ve alınan kararlara uymak zorundadır. Aynı kişi geçici sürenin sona ermesinde itibaren bir yıl yönetimde görev almaya hakkı yoktur.   

(4) Üyeliklikten çıkartılma aşağıdaki durumlarda gereklidir:

1. parti gizlilik kurallarını ihlal etmek, kendisine verilen yetkilerini aşmak, kitle iletişim medyasında Hak ve Özgürlüklekler Hareketini lekelemek;  

2. Partinin ve Yönetim organlarının bütünlüğünü tehtit eden anlaşmazlık ve hizipçilik şartlarını meydana getirmek;

3. kanıtlanmış:

a) rüşvetçilik;

b) mali suistimal;

c) görev suistimali;

4.Yerel ve genel seçimler esnasında partinin izni olmadan kendi adaylığını kaydettirmek; başka partiye üye olmak; başka partiler veya bağımsız adaylar yararına çalışmak; seçimler esnasında partiye karşı çalışmak.

Üyelikten çıkartılma teklifi sözkonusu organlar tarafından, gerekçe sebepleri belirtilerek yapılmaktadır. Karar, yetkili organın üye listesindeki üyelerin gizli oylama ile salt çoğunluk oyu ile alınmaktadır.

Hak ve Özgürlükler Hareketin’den üyelikten çıkartılma süresi iki yıldır. Üyeliğini geri alması durumunda, kişi bir yıl yönetim görevinde yer alamaz.

(5) (1) (2) ve (3) fıkralarının tekrar ihlal edilmesi durumunda, ihlal eden bir sonraki daha ağır ceza ile cezalandırılmaktadır.

6‘cı Maddedeki cezalar, üyenin bağlı olduğu bünye veya üst düzey organ tarafından uygulanmaktadır. Gerçekleştirilen ihlalin müzakeresi esnasında, ihlal edenin bu müzakereye katılmaya veya yazılı itirazda bulunmaya hakkı vardır. Belirtilen süre içerisinde gelmez ise, yetkili organın karar alacağını, kişi önceden bilgilendirilmiş olması gerekir.

(6) Verilen ceza kararları, yazılı bildiri yapılmasından itibaren ondört günlük süre içerisinde sözkonusu denetim organı nezdinde istinaf edilebilir. Aynısı, itiraz dilekçesi ile ilgili kararını 22., 23., 24. ve 25. Maddelerde belirtilen süre içerisinde karar almaktadır.

(7) HÖH üyeliğinden çıkartılan üye, üyelik kartını üyesi olduğu Yerek Kurula teslim etmek zorundadır.ю

 

III.  TEŞKİLAT YAPISI

 7. Madde

Hak ve Özgürlükler Hareketi bünyesi içerisinde aşağıdaki teşkilat birimlerini içermektedir:

(1) Yerel teşkilat:

1. en az on üyeden oluşmaktadır;

2. yerleşim yeri sınırları içerisinde oluşturulmaktadır;

3. bir yerleşim biriminde bir Yerel teşkilat kurulabilmektedir.

4. daha büyük yerleşim birimlerinde HÖH İlçe Kurulu kararı üzerine birden fazla Yerel Teşkilat kurulabilir. İlçe Kurulu’nun kurulabilme kararında, söz konusu Yerel Teşkilat sayısı ve alanı belirtilmektedir.

(2) İlçe Teşkilatı;

1. ilçe sınırları içerisindeki tüm yerel teşkilatları içermektedir;

2. ilçe sınırları içerisinde sadece bir tane İlçe Teşkilatı kurulabilir;

3. Merkezi, ilçenin idari merkezinde bulunmaktadır.

(3) İl Teşkilatı:

1. İl sınırları içerisindeki tüm ilçe teşkilatlarını içermektedir;

2. İl sınırları içerisinde sadece bir tane İl Teşkilatı kurulabilir;

3. İl Teşkilat merkezi, ilin idari merkezine bulunmaktadır.

(4) Hak  ve Özgürlükler Hareketi Gençlik Teşkilatı.

 8. Madde

(1) Ulusal Kongre, en yüksek karar organıdır ve

1. Merkez Kurul kararı üzerine, heyet listesinin 2/3 /iki bölü üç/’nün %75 + 1 oyu ile;  

2. Hak ve Özgürlükler Hareketi Genel Başkanı tarafından en az üç yılda bir toplanmaktadır.

(2) Ulusal Kongre:

1. Parti Tüzük ve Program belgelerini kabul etmekte ve değiştirmekte;

2.   a) Parti Genel Başkanını;

  b) Merkez Kurulu üyelerini;

  c) Merkez Denetim Organı Başkanını ve heyetini seçmektedir.

(3) Seçilen delegelerin 2/3 /iki bölü üçü/ hazır bulunması durumunda, Ulusal Kongre geçerli sayılmaktadır. Kararlar, mevcut olanların salt çoğunluk oyu ile alınmaktadır.

 9. Madde

Merkez Kurul, iki Ulusal Kongre arasındaki süre esnasında faaliyet göstermektedir. Heyete:

1. Hak ve Özgürlükler Hareketi Genel Başkanı;

2. İl Kurulları Başkanları;

3. Hak ve Özgürlükler Hareketi üyeleri – milletvekilleri ve Avrupa Parlamentosu milletvekilleri;

4. Bakan olarak seçilen HÖH üyesi;

5. Delegeler tarafından önerilmiş 51 (ellibir) üye;

6. Parti Genel Başkanı tarafından önerilmiş 35 (otuzbeş) üyeye kadar üye;

7. HÖH Gençlik Merkez Teşkilatı Başkanı ve üyeleri;

8. HÖH Gençlik Teşkilatı İl Kurulları başkanları girmektedir.

(2) Merkez Kurul, en az üç ayda bir toplanmaktadır ve:

1. Parti Program belgelerini güncellemekte;

2. Merkez Kurulu’nun yıllık bütçesini kabul etmekte;

3. 13. Madde, 7. fıkra durumları uyarınca, İl Kurul Başkanı seçmekte ve görevinden azletmekte;

4. Hak ve Özgürlükler Hareketi’nin karar alması gereken, acil konular ile ilgili gerekli kararları almakta;

5. Merkez Yönetim Büro’nun raporunu incelemekte ve kabul etmekte;

6.Üzerinde HÖH ambleminin kullanıldığı kaşeler, bayraklar ve her türlü başka malzemeleri örneklerini onaylamakta ve imal etmekte;

7. Merkez Kurul, HÖH Gençlik Teşkilatı’nın Faaliyet programını ve talimatnamesini onaylamakta.

8. İşbu Tüzükte; öngörülen belge örneklerini onaylamakta ve uygulanması ile ilgili genel kaideleri kabul etmekte.

(3) Merkez Kurulu, hayet listesinin 2/3 /iki bölü üç/ yeterli çoğunluk bulunması durumunda toplanmakta ve kararlarını hazır bulunan üyelerin salt çoğunlu oyu ile almakta. Gerekli gördüğü durumda Merkez Kurul, kararları alınması ile ilgili yeterli çoğunluk ve oylama şeklini değiştirebilir.

(4) Merkez Kurul, Tüzüğü ihlal etmiş veya görevlerini yerine getirmemiş her üyeyi kuruldan uazaklaştırabilir. Önerge, Parti Genele Başkanı tarafından yapılmaktadır. Merkez Kurul, uzaklaştırılan üyenin fonksiyonlarını yerine getirmesi için başka üyeyi görevlendirebilir.

(5) 1. 9. Madde, 1. fıkra, 2. noktada öngörülmüş kota ile kurula girmiş Merkez Kurul üyesi,  İl Kongre tarafından tekrar seçilmemesi durumunda, kuruldan düşmekte ve onun yeri, yeni seçilen Başkan tarafından alınmakta.     

(6) Merkez Kurulu’nun, İl ve İlçe Kongre toplantılarını düzenlemeye ve iptal etmeye hakkı vardır. İl ve İlçe Kongrelerinin ve Başkanlarının geçerliliği, Merkez Kurul toplantısında tüm belgelerin taktim edilmesinden sonra onaylanmakta.

(7) Parti Genel Başkanı devamlı bir süre kendi yetkilerini yerine getirememesi durumunda, Merkez Kurul karar ile, Ulusal Kongre düzenlenene kadar onun yetkilerini yürütecek vekil tayin etmekte.

(8) Merkez Kurul, Hak ve Özgürlükler Hareketi görüşlerini ifade eden, resmi sözcü seçebilir.

9a. Madde 

(1) Partinin kurucusu ve ilk genel başkanı Hak ve Özgürlükler Hareketi’nin Onursal Başkanıdır;

(2)  Hak ve Özgürlükler Hareketi Onursal Başkanı partinin ebedi değerlerini ve stratejik hedeflerini ifade eder.

 10. Madde

Hak ve Özgürlükler Hareketi Genel Başkanı’nın aşağıdaki hak ve sorumlulukları vardır:

1. Hak ve Özgürlükler Hareketini temsil etmekte ve onun yöneticisi olarak devlet idaresi ve iktidar organları ile, başka kurumlar da dahil olmak üzere temaslar gerçekleştirmekte. Kendi uygun gördüğü takdirde ve belirli durumlarda, temsil etmesi için bu haklar ile başka birini temsilci olarak tayin edebilir;

2. Uluslararası temas ve görüşmelerde, konferanslarda ve v.s. teşebbüsler gerçekleştirilmesinde partiyi temsil eder;

3. milletvekil ve ilçe muhtar adaylarını onaylar;

4. Hak ve Özgürlükler Hareketi Genel Başkanı, aynı zamanda Merkez Kurul ve Merkez Yönetim Büro’nun da Başkanıdır.

5. Kendi faaliyeti için, Merkez Kurul ve Ulusal Kongre nezdinde, Merkez Yönetim Büro faaliyeti için ise – Merkez Kurulu nezdinde rapor vermekte.

 11. Madde

Merkez Yönetim Büro, merkezi Sofya şehrinde bulunan, sürekli faaliyet gösteren yönetim organıdır. Merkez Yönetim Büro, Ulusal Kongre ve Merkez Kurul kararlarını yerine getirmekte ve Hak ve Özgürlükler Hareketi’nin operatif siyasi yönetimini gerçekleştirmekte.  

(2) Merkez Yönetim Büro, parti Genel Başkanı tarafından toplanmakta ve yönetilmektedir. Hayet listesinin 2/3 /iki bölü üç/ yeterli çoğunluk bulunması durumunda toplanmakta ve kararlarını hazır bulunan üyelerin salt çoğunlu oyu ile almakta.

(3) Bünye ve heyete alınacak kişiler, Genel Başkan tarafından teklif edilmekte ve Merkez Kurulu tarafından seçilmektedir. Merkez Yönetim Büro üyesi, Merkez Kurul’dan parti Genel Başka’nı teklifi üzerine azledilir. 

 12. Madde

(1) Hak ve Özgürlükler Hareketi İl Kongresi, İl Teşkilatı’nın yönetim organıdır ve:

1. Merkez Kurul tarafından;

2. Parti Genele Başkanı tarafından;

3. heyet listesinin 2/3 (iki bölü üç)’ün %75 + 1 oyu ile İl Kurulu kararı üzerine en az üç yılda bir toplanmaktadır.

(2) İl Kongresi, İlçe Kurulları sayısını ve  alan sınırlarını belirler.

(3) İl Başkanı seçer;

1. İl Kurulu;

2. İl Denetim Kurulu, sayısını belirler ve seçer.

(5) Seçilen delegelerin 2/3 /iki bölü üçü/ hazır bulunması durumunda, İl Kongresi geçerli sayılmaktadır. Kararlar, mevcut bulunanlarının salt çoğunluk oyu ile alınmaktadır.

 13. Madde

(1) İl Kurulu, İl Kongresinden seçilmektedir.

(2) İl Kurulu ayda en az bir kere toplanmaktadır.

(3) İl Kurulu, heyet listesinin 2/3 /iki bölü üç/ yeterli çoğunluk bulunması durumunda toplanmakta ve kararlarını mevcut bulunan üyelerin salt çoğunluk oyu ile almakta.

(4) İl Kurulu, Tüzüğü ihlal etmiş veya görevlerini yerine getirmemiş her üyeyi heyetinden uazaklaştırabilir. İl Kurulu, uzaklaştırılan üyenin fonksiyonlarını yerine getirmesi için, başka üyeyi görevlendirebilir.

(5) İl Yönetim Büro:

1. sürekli faaliyet gösteren yönetim organıdır;

2. bünye ve heyet üyeleri İl Kurulu tarafından seçilmektedir;

(6) İl Kurulu Başkanı:

1. Hak ve Özgürlükler Hareketini, İl düzeyinde temsil etmektedir;

2. İl Kurulu faaliyetini yönetmektedir;

3. hak olarak İl Yönetim Büro Başkanıdır;

4. milletvekili olarak seçilen İl Kurul Başkanı olarak istifasını vermekte ve bir aylık süre içerisinde oğlanüstü İl Kongresi düzenlenmekte.

(7) İl Kurulu Başkanı, HÖH Tüzük şartlarını veya Merkez Kurul (Merkez Yönetim Büro) kararlarını yerine getirmez ise veya kendisine verilen görevleri yerine getiremez ise, Merkez Kurulu kararı ile kendisi görevinden azledilebilir ve/veya HÖH üyeliğinden çıkartılabilir. Söz konoso İl Kurulları ile yapılan istişarelerden sonra, Merkez Yönetim Büro teklifi üzerine, Merkez Kurul İl Kongresi gerçekleştirilene kadar yeni başkan seçmekte.

14. Madde

(1) İlçe Kongresi, İlçe Teşkilatı’nın yönetim organıdır ve en az üç yılda bir toplanmaktadır:

1. Merkez Kurulu tarafından;

2. İl Kurulu tarafından;

3. heyet listesinin 2/3 (iki bölü üç)’ün %75 + 1 çoğunluk oyu ile İlçe Kurulu kararı üzerine en az üç yılda bir toplanmaktadır.

(2) İlçe Başkanı seçer;

 1. İlçe Kurulu;

 2. İlçe Denetim Kurulunu, sayısını belirler ve seçer.

(3) Seçilen delegelerin 2/3 /iki bölü üçü/ hazır bulunması durumunda, İlçe Kongresi geçerli sayılmaktadır. Kararlar, mevcut bulunanların salt çoğunluk oyu ile alınmaktadır.

 15. Madde

(1) İlçe Kurulu, İlçe Kongresi tarafından seçilmektedir.

(2) İlçe Kurulu en az ayda bir kere toplanmaktadır.

(3) İlçe Kurulu, heyet listenin 2/3 (iki bölü üç) yeterli çoğunluk olması durumunda oturum düzenlemekte ve kararlarını hazır bulunan üyelerinin salt çoğunluk oyu ile almaktadır.

(4) İlçe Kurulu, 7. Madde, 1. fıkra, 4. noktası gereğince Yerel teşkilatların sayısını belirlemekte ve onaylamakta.

(5) İlçe Kurulu, Tüzüğü ihlal etmiş veya görevlerini yerine getirmemiş her üyeyi heyetinden uzaklaştırabilir. İlçe Kurulu, uzaklaştırılan üyenin fonksiyonlarını yerine getirmesi için, başka üyeyi görevlendirebilir.

(6) İlçe Yönetim Büro:

1. sürekli faaliyet gösteren yönetim organıdır;

2. bünye ve heyet üyeleri İlçe Kurulu tarafından seçilmektedir;

(7) İlçe Kurul Başkanı:

1. Hak ve Özgürlükler Hareketini, İlçe düzeyde temsil etmekte;

2. İlçe Kurulu faaliyetini yönetmekte;

3. hak olarak İlçe Yönetim Büro Başkanıdır;

 16. Madde

(1) Yerel Teşkikat Genel Toplantısı, partinin yerleşim birimindeki tüm üyelerin katılımıyla veya yerel teşkilatın 7. (1), 4. nokta Maddesi uyarınca İlçe Kurulu’nun belirlediği karar ile gerçekleşmektedir,

(2) Yerel Teşkilat Genel toplantısı

1. İlçe Kurulu tarafından;

2. Yerel Kurul tarafından;

3. Yerel Teşkilatın 1/3 (bir bölü üç) üyeleri teklifi üzerine yılda en az bir defa toplanmaktadır.

(3)   Yerel Kurul;

1. Denetim Kurul sayısını belirlemekte ve seçmektedir.

(4) Genel Kurul Toplantısı, Yerel Teşkilat üyelerinin yarısında fazlası mevcut bulunmaları durumunda geçerli sayılmaktadır. Kararlar, mevcut bulunanların salt çoğunluk oyu ile alınmaktadır.

(5) Genel Kurul Toplantısı, üyelik başvuruları beyannameleri üzerinde karar bildirmektedir.

 17. Madde

(1) Yerel Kurul, Yerel Teşkilat Genel Kurul Toplantısı tarafından seçilmektedir.

(2) Yerel Kurul, parti politikasını gerçekleştirmekte ve yerel spesifik sorunları çözmekte.

(3) Yerel Kurul Başkanı:

1. yerel düzeyde Hak ve Özgürlükler Hareketi’ni temsil eder;

2. Yerel Kurul faaliyetini yönetir;

 18. Madde

Hak ve Özgürlükler Hareketi Gençlik Kolları

(1) Hak ve Özgürlükler Hareketi Gençlik Kolları, tüm düzeylerde alani prensibe dayalı olarak kurulmaktadırlar.

(2) Hak ve Özgürlükler Hareketi Gençlik Kolları, Hak ve Özgürlükler Hareketi Merkez Kurul tarafından tastik edilmiş Talimatname ve Programı kabul etmekteler.

(3) Hak ve Özgürlğkler Hareket’inin her üyesi 35 yaşına (doldurmuş olması da dahil) kadar Hak ve Özgürlükler Hareketi Gençlik Kolu üyesi olabilir.

(4) Hak ve Özgürlükler Hareketi Gençlik Kolları üyeleri, Yerel Kurulların Genel Kurul Toplantılarına, İlçe, İl ve Ulusal Kongre toplantılarına, aynı şekilde Hak ve Özgürlükler Hareketi’nin müşterek organ seçimlerine katılmaktadırlar.

(5) Hak ve Özgürlükler Hareketi Gençlik Kolları toplu organların Başkanları, aynı zamanda Hak ve Özgürlükler Hareketi’nin sözkonusu müşterek organlarının üyesi olmaktalar.

(6) Hak ve Özgürlükler Hareketi Gençlik Kolu - Merkez Yönetim Kurulu Başkanı ve üyeleri, Hak ve Özgürlükler Hareketi Merkez Kurulu üyeleri olmaktadırlar.

 19. Madde

Ulusal, İl ve İlçe Kongrelerine delege sayısını belirleme prensibi, Merkez Kurul kararı ile belirlenmektedir. Delegeler, sözkonusu kongrelerde seçilmektedirler.

 20. Madde

Hak ve Özgürlükler Hareketi’nin, tüm idari ve seçilmiş organları, yönetim organları hariç, üç yıllık süre için, salt çoğunluk oylaması ile seçilmektedirler.

 21. Madde

Hak ve Özgürlükler Hareketi’nin Denetim organları:

(1). Yerel Denetim Kurulu;

(2). İlçe Denetim Kurulu;

(3). İl Denetim Kurulu;

(4). Merkez Denetim Kurulu dur.

 22. Madde

(1) Yerel Denetim Kurulu, Genel Kurul Toplantısı  tarafından seçilmektedir. Heyet listesinin 2/3 /iki bölü üç/ yeterli çoğunluk bulunması durumunda toplanmakta ve kararlarını mevcut bulunan üyelerin salt çoğunluk oyu ile almakta.

(2) Yerel Denetim Kurulu:

1. Parti Tüzük ve Program belgelerine riayet edilmesini ve Genel Kurul Toplantısı, İlçe, İl, ve Merkez Kurul ve Ulusal Kongre kararlarının yerine getirilmesini izlemektedir.

2. Yerel bünyenin, hesap ve  idari işlevseliğini denetlemektedir;

3. ihlal ve şikayet dilekçelerini incelemekte ve ondört günlük süre içetrisinde karar bildirmektedir;

4. Yerel Denetim Kurul kararları, on dört günlük süre içerisinde İlçe Denetim Kurulu nezdinde istinaf edilebilir.

(3) Kendi faaliyeti ile ilgili, Yerel Kurulu’nu peryodik olarak bilgilendirmektedir.

(4) Yerel Denetim Kurulu Başkanı:

1. Kurul toplantılarını toplamakta ve yönetmekte;

2. Yerel Kurul çalışmalarında istişari oy ile yer almaktadır.

 23. Madde  

(1) İlçe Denetim Kurulu, İlçe Kongresinde seçilmektedir. Heyet listesinin 2/3 /iki bölü üç/ yeterli çoğunluk bulunması durumunda toplanmakta ve kararlarını mevcut bulunan üyelerin salt çoğunluk oyu ile almakta.

(2) İlçe Denetim Kurulu:

1. Parti Tüzük ve Program belgelerine riayet edilmesini ve İlçe, İl, ve Merkez Kurul ve Ulusal Kongre kararlarının yerine getirilmesini izlemektedir.

2. İlçe Teşkilat bünyesinin hesap ve idari işlevseliğini denetlemekte;

3. ihlal ve şikayet dilekçelerini incelemekte ve bir aylık süre içerisinde karar bildirmekte;

4. İlçe Denetim Kurul kararları, on dört günlük süre içerisinde İl Denetim Kurulu nezdinde istinaf edilebilir.

(3) Kendi faaliyeti ile ilgili, İl Kurulu’nu peryodik olarak bilgilendirmekte.

(4) İlçe Denetim Kurulu Başkanı:

1. Kurul toplantılarını toplamakta ve yönetmekte;

2. İlçe Kurul çalışmalarında istişari oy ile yer almaktadır.

 24. Madde

(1) İl Denetim Kurulu, İl Kongresinde seçilmektedir. Heyet listesinin 2/3 /iki bölü üç/ yeterli çoğunluk bulunması durumunda toplanmakta ve kararlarını mevcut bulunan üyelerin salt çoğunluk oyu ile almakta.

(2) İl Denetim Kurulu:

1. Parti Tüzüğü ve Program belgelerine riayet edilmesine ve İl ve Merkez Kurul ve Ulusal Kongre kararlarının yerine getirilmesini izlemekte;

2. İl Teşkilat bünyesinin hesap ve  idari işlevseliğini denetlemektedir;

3. İç parti tartışmaları, şikayetler ve ihlal konularını bir aylık süre içerisinde incelemekte ve karar bildirmektedir;

4. İl Denetim Kurul kararları, ondört günlük süre içerisinde Merkez Denetim Kurulu nezdinde istinaf edilebilir.

(3) Kendi faaliyeti ile ilgili, İl Kurulu’nu peryodik olarak bilgilendirmekte.

(4) İl Denetim Kurulu Başkanı:

1. Kurul toplantılarını toplamakta ve yönetmekte;

2. İl Kurul çalışmalarında istişari oy ile yer almaktadır.

 25. Madde

(1) Merkez Denetim Kurulu, Ulusal Kongrede seçilmiş, denetim organıdır. Heyet listesinin 2/3 /iki bölü üç/ yeterli çoğunluk bulunması durumunda toplanmakta ve kararlarını mevcut bulunan üyelerin salt çoğunluk oyu ile almakta.

(2) Merkez Denetim Kurul merkezi: Sofya şehri, “Al. Stanboliyski” Bulv. No: 45/A adresinde bulunmaktadır.

(3) Merkez Denetim Kurulu, Denetim organlarının faaliyetler Talimatnamesini  hazılamaktadır.

(4) Merkez Denetim Kurulu:

1. Parti Tüzüğü ve Program belgelerine riayet edilmesini ve Ulusal Kongre ve Merkez Kurul kararlarının yerine getirilmesini izlemekte;

2. Bütçe uygulamasını  kontrol etmekte;

3. Merkez Kurulu’nun mali-muhasebe faaliyetini teftiş etmekte;

4. Parti  Teşkilat bünyelerinin hesap ve idari işlevseliğini denetlemekte;

5. İhlal ve şikayet  dilekçelerini, üç aylık süre içerisinde incelemekte ve karar bildirmektedir.

(5) Merkez Denetim Kurul’u kararları kesindir.

(6) Kendi faaliyeti ile ilgili, Merkez Kurulu’nu peryodik olarak bilgilendirmekte.

(7) Меrkez Denetim Kurulu Başkanı:

1. Kurul toplantılarını toplamakta ve yönetmekte;

2. Мerkez Kurulu çalışmalarında istişari oy ile yer almaktadır.

IV. MECLİS GRUBU

 26. Madde

(1) Hak ve Özgürlükler Hareketi listesiyle seçilmiş Milletvekilleri, Meclis Grubunu oluşturmaktadırlar.

(2) Maclis Grubu Başkanı, Parti Genel Başkanı’dır.

 27. Madde

Meclis Grubu, Hak ve Özgürlükler Hareketi’nin faaliyeti olup, Hak ve Özgürlükler Hareketi Tüzük ve Program belgeleri uyarınca, Parlamentoda (Millet Meclisinde) ki faaliyeti ile ilgili olarak kararlar almaktadır.

 28. Madde

Meclis Grubu faaliyetini, Millet Meclisi Talimatnamesi, Hak ve Özgürlükler Hareketi Tüzüğü ve Grubun İç Talimatnamesi şartları uyarınca gerçekleştirmektedir.

 29. Madde

(1) Meclis Grubu, Hak ve Özgürlükler Hareketi’nin Millet Meclisinde almış olduğu tüm siyasi karakterli kararları gözleyerek, önseçim ve platform politikasını gerçekleştirmektedir.

(2) Meclis Grubu’nun, yasama öncülükleri, Merkez Kurul ile yapılan toplantılarda alınmaktadır.

(3) Meclis Grubu, kendi faaliyetleri ile ilgili, peryodik olarak Merkez Kurulu nezdinde hesap vermektedir.

 

V. BELEDİYE MECLİS ÜYELERİ

 30. Madde

Hak ve Özgürlükler Hareketi listesi ile seçilen Belediye meclis üyeleri, danışmanlar grubunu oluşturmaktadırlar.

 31. Madde

(1) Danışmanlar Grubu, Hak ve Özgürlükler Hareketi’nin fonksiyonu olup, faaliyetlerini Parti Tüzüğü ve Program belgeleri, sözkonusu İlçe Kurulu çalışma Talimatnamesi uyarınca gerçekleştirmektedir.

(2) Çalışmaları ile ilgili ana öncelikler, Hak ve Özgürlükler Hareketi’nin İlçe Kurulu ortak toplantılarında kabul edilmektedir.

(3) Danışmanlar Grubu, kendi faaliyet çalışmaları ile ilgili, peryodik olarak Hak ve Özgürlükler Hareketi’nin İlçe Kurul’u nezdinde hesap vermektedirler.

 

VI. MÜLKLER, FİNANSMAN ve GELİRLERİN (PARALARIN) SARFİYATI

 32. Madde

(1) Hak ve Özgürlükler Hareketi faaliyeti için gerekli mali gelirlerini:

1. üyelik aidatı;

2. bağışlar, vasiyetler;

3. kendi sahibi olduğu taşınmaz malları;

4. bankalardaki para depozitlerinin faizleri;

5. kanunun izin verdiği faaliyetler;

5. devlet bütçesinden gelirler ile sağlanmaktadır.

(2) Üyelik aidat miktarı Merkez Kurul tarafından belirlenmektedir.

(3) Gelirlerin toplanması, sarfedilmesi ve parti mallarının ne şekilde kullanılacağı konusu Merkez Yönetim Büro’nun belirlemiş olduğu düzene göre gerçekleşmektedir. Merkez Yönetim Büro, HÖH’ün mali ve idari faaliyet Talimkatnamesini kabul etmektedir.

 

VII. FAALİYETİNİN SONA ERMESİ

 33. Madde

(1) Hak ve Özgürlükler Hareketi kendi faaliyetini aşağıdaki durumlarda sona erdirir:

1. başka kamu-siyasi teşkilatı ile birleşme veya katılma;

2. kendi kendi feshetme;

3. ülke kanunlarında öngörüler diğer durumlarda.

(2) Hak ve Özgürlükler Hareketi faaliyetinin sona erdirilmesi, delege heyetinin 2/3 /iki bölü üç/’ün %75 + 1 oy çoğunluğu ile Ulusal Kongre kararı ile alınmaktadır. Oylama isim okunarak ve açık yapılmaktadır.

 

VIII. GENEL HÜKÜMLER

 34. Madde

İşbu Tüzükte açıkça çözümlenmemiş konular için, Siyasi Partiler Kanun’u şartları, aynı şekilde siyasi partilerin varolması ve faaliyetine ilişkin, Bulgaristan Cumhuriyetin’deki diğer kanun şartları uygulanmaktadır.

Yazdır e-Posta

alde party logoalde party manifesto

АЛДЕ
Либерален интернационал
Либсен
Европейски парламент
ЕС

Този уебсайт използва „бисквитки“ (cookies), за да анализира трафика и да персонализира съдържанието, което Ви предлага. Политика за поверителност