57new


Неджми Али: Необходим е нов регламент за защита бюджета на ЕС за МФР 2021-2027 г.

На 27 ноември 2018 г. в Европейския парламент в Брюксел бе проведено съвместно заседание на Комисията по бюджетен контрол и на Комисията по бюджети. Основната дискутирана тема бе по парламентарния доклад относно „Защита на бюджета на Съюза в случаите на широко разпространено незачитане на върховенството на закона в отделните държави-членки“, изготвен въз основа на предложение на Европейската комисия. Българският евродепутат Неджми Али бе докладчик от АЛДЕ в Комисията по бюджетен контрол.

Той акцентира върху необходимостта ЕС да изпълнява ефикасно своите приоритети, което е от първостепенно значение в настоящия момент, с оглед началото на новата Многогодишна финансова рамка (МФР 2021-2027 г.). Българският евродепутат посочи, че основните предпоставки за успешно изпълнение на дейностите са свързани с върховенството на закона.

Неджми Али заяви, че групата на АЛДЕ приветства предложението на Европейската комисия, тъй като то не само представя регулаторната рамка за успешното финансиране на бюджета на ЕС, но също така подчертава колко е важно да бъде защитен бюджета на ЕС на всеки етап от неговото изпълнение.

Беше отбелязано, че след внимателен анализ на всичките предложени изменения на текста на Комисията, АЛДЕ подкрепя поставянето на акцент върху връзката между върховенството на закона, основните права и актуализирането на някои от основните дефиниции. „Същевременно се отнасяме позитивно към предложените допълнения по отношение на мерките, когато широкото разпространено незачитане на принципите на върховенството на закона в дадена държава-членка засяга принципите на добро финансово управление или защитата на финансовите интереси на Съюза. Необходимо е да бъдат гарантирани два съществени момента. На първо място предложения механизъм да бъде възможно най-ясен, а финансовия инструмент да гарантира защитата на бенефициентите. Имайки предвид, че Комисията е подготвила набор от идеи по този въпрос, организирането на конструктивен диалог би било много полезно“, заяви Неджми Али. 

В края на изказването си българският евродепутат наблегна върху необходимостта неотклонно да се следват регулаторните насоки. „Механизмът следва пряко да бъде свързан с бюджета на ЕС и в този смисъл трябва да се процедира така, че той да се концентрира върху най-важните моменти. Този регламент трябва да бъде създаден и заложен като интегрален елемент от новата Многогодишна финансова рамка. За да се реализира тази задача, следва да продължим и в бъдеще с нашите конструктивни усилия.“

Припомняме, че по време на предишното обсъждане на това досие, Неджми Али призова за модернизиране на Механизма за контрол и проверка и превръщането му в инструмент, приложим във всички държави-членки, вместо такъв, разглеждащ само два отделни случая - тези на България и Румъния.

Неджми Али: Резултатите от дейността на Парламента за 2017 г. са окуражаващи

На 26 ноември 2018 г. в Европейския парламент в Брюксел бе проведено заседание на Комисията по бюджетен контрол. Една от темите за дискусия бе освобождаването от отговорност на ръководството на Европейския парламент (ЕП) за финансовата 2017 година. Българският евродепутат Неджми Али участва в дебата, в качеството си на докладчик от групата на Алианса на либералите и демократите за Европа (АЛДЕ).

Представителят ни в ЕП започна изказването си, описвайки най-важните характеристики от дейността на Европейския парламент за 2017 г. - използването на финансовите ресурси и постигането на заложените годишни цели. „Можем да констатираме, че резултатите са окуражаващи. От бюджета, с който разполагахме за 2017 г.,  99.0% от средствата бяха усвоени и само 0.9% останаха неоползотворени. На практика, това показва доброто управление на финансовите ресурси. Същевременно, изпълняваните цели и постигнатите през годината резултати произтичат основно от приоритетите, определени от компетентните органи на Парламента при подготовката на бюджета за 2017 г.“

Неджми Али използва и възможността да даде препоръки и да зададе въпроси към панелистите от много високо ниво, които отговаряха от името на Парламента - генералният секретар Клаус Веле (Германия) и заместник-председателят на ЕП Давид Мариа Сасоли (Италия), отговорен за бюджета на институцията.

„На първо място, има нещо много важно за нас като членове на Комисията по бюджетен контрол - това е укрепването на вътрешния експертен опит в областта на отчетите и одита, който докладчиците могат да използват при подготовката на докладите си за освобождаване от отговорност. Искам да подчертая, че сме доволни и от вътрешно създадената система, която увеличава качеството на работа на секретариата на нашата Комисия.“

Н. Али насочи дискусията и към информацията за функционирането на Дома на европейската история, предоставена от ръководството на Парламента. Домът е наскорошно открит музей в Брюксел със свободен вход за всички, който представя историята на Европа от древните митични времена до днешна дата. „Имайки предвид, че през последните години нашият Съюз е изправен пред множество предизвикателства, ние трябва да засилим използването на ценни активи като този Дом, за да насърчим по-нататъшното разбиране на европейската история и европейската интеграция. От тази гледна точка считам, че броят на посетителите може да се увеличи,  вероятно чрез по-добре насочена комуникационна кампания.“

Българският евродепутат се спря и на мерките, взети на вътрешно институционално ниво, свързани с увеличаването степента на риска, свързан със законността и редовността. „Генерална дирекция "Финанси" създаде Звено за мониторинг, което докладва директно на генералния директор. Ние възприемаме напълно положително този подход. Може ли да ни предоставите допълнителна информация как това звено споделя информация с Комисията по бюджетен контрол и ако има затруднения в комуникацията, как те биха могли да бъдат преодолени?“

В заключението си, Неджми Али поздрави цялото ръководство на Европейския парламент за доброто управление в различните сектори, включително и по отношение на сигурността.

От своя страна, г-н Веле и г-н Сасоли благодариха на докладчика от АЛДЕ за конструктивните препоръки и предоставиха отговори на въпросите му. На първо място, относно Дома на европейската история, Клаус Веле поясни, че от откриването му на 6 май 2017 година, вече има над 150 хиляди посетители, но наистина предстои много работа с депутатите по разпространение на информацията за този уникален музей. Що се отнася до новосъздаденото звено за мониторинг, обяснено бе, че то е било основано, за да се централизира управлението при проблемни ситуации. „Опитът ни в тази насока засега е положителен.“, завърши генералният секретар.

 

footerimage21

alde party logoalde party manifesto

АЛДЕ
Либерален интернационал
Либсен
Европейски парламент
ЕС

Този уебсайт използва „бисквитки“ (cookies), за да анализира трафика и да персонализира съдържанието, което Ви предлага. Политика за поверителност