Илхан Кючюк: Китай е важен стратегически партньор на ЕС, но страната трябва да спазва и защитава правата и свободите на своите граждани

Уважаеми колеги,

 

Случаите с тибетската будистка академия в Ларунг Гар и проф. Илхам Тохти, който беше номиниран за наградата "Сахаров", ни показват за пореден път, че Китай продължава системно да нарушава широк спектър от основните права на човека, включително свободата на изразяване, свободата на религия и правата на малцинствата.

Китай е важен стратегически партньор на ЕС, но страната трябва да спазва и защитава правата и свободите на своите граждани и в частност - да спре преследването и маргинализирането на тибетските и уйгурски народи, както и на всички етнически малцинства.

Призовавам ЕС да постави защитата на свободата на религията и езика в случаите с тибетската            будитска академия в Ларунг Гар и проф. Илхам Тохти като стратегическа част от следващия                  диалог между ЕС и Китай по отношение на правата на човека.

 

Илхан Кючюк: Правото на петиция е от огромно значение за конструктивния диалог между европейските гражданите и институциите на ЕС


Уважаеми колеги,

Правото на петиция е ценен инструмент, който позволява на всеки европейски гражданин да участва активно в демократичния живот на ЕС. Правото на петиция дава възможност на всеки европейски гражданин да привлича вниманието на евродепутатите, институциите на ЕС и държавите-членки по въпроси, които го вълнуват лично. Именно затова правото на петиция е от огромно значение за конструктивния диалог между европейските гражданите и институциите на ЕС.

В този контекст бих искал да поздравя моите колеги, работещи в Комисия по петиции и по-специално нейния председател Сесилия Викстром за неуморните им усилия за запазване на демокрацията в ЕС, за ангажирането на европейските граждани, за гарантирането на основните права и за подобряването на благосъстоянието на нашите общества.

Аз лично инициирах петиция по въпроса за "пълната забрана върху използването на езици, различни от български в предизборни кампании", която вече е подкрепена от над 20 000 души. Направих това като гражданин на ЕС, защото бих искал да живея в един истински демократичен ЕС, в който всички държави-членки защитават правата на човека, включително правата на малцинствата.

 

 

На 16 декември от 11:00 часа в х-л Рамада София заседание на Централния съвет на ДПС. От 12:30 часа брифинг

На16 декември (петък)от 11:00 часа в х-л Рамада София (бивш София Принцес хотел) ще се проведе заседание на Централния съвет на ДПС.

От 12:30 часа брифинг в х-л Рамада.

 

 

15.12.2016 г.                                                                                              ПРЕСЦЕНТЪР ДПС

Гр.София

ФИЛИЗ ХЮСМЕНОВА: ЛИПСАТА НА ВИЗОВА РЕЦИПРОЧНОСТ ЗА ВСИЧКИ СТРАНИ ОТ ЕС СЪС САЩ Е НЕДОПУСТИМА

Крайно време е Европейската комисия да заеме решителна позиция и да покаже, че различното третиране на европейски граждани е недопустимо, заяви евродепутатът Филиз Хюсменова в дебат в Европейския парламент по повод визовата реципрочност със САЩ. Обсъждането се състоя по въпрос на евродепутати с искане за устен отговор от еврокомисаря по миграция, вътрешни работи и гражданство Димитрос Аврамопулос. На интернет страницата на Алианса на либералите и демократите за Европа /АЛДЕ/ е публикувано изказването на българския евродепутат: http://alde.eu/en/news/790-visa-reciprocity-with-us-commission-must-suspend-visa-free-regime-with-us-until-full-visa-reciprocity-is-achieved/ .

Хюсменова, която е докладчик за АЛДЕ по доклада за липсата на визова реципрочност със Съединените американски щати, обърна внимание, че темата засяга милиони европейски граждани в България, Румъния, Хърватска, Кипър и Полша. Тя подчерта, че като гражданин на пряко засегната страна, е силно и безрезервно ангажирана с постигането на реална визова реципрочност за европейците.

Филиз Хюсменова припомни, че досега нееднократно е посочвано от Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи /ЛИБЕ/, че Европейката комисия е задължена да предприеме действия за справяне с липсата на визова реципрочност като с делегиран акт временно преустанови безвизовия режим по отношение на гражданите на САЩ.

Тя допълни, че отчита дипломатическата чувствителност, както и необходимостта от намирането на правилния момент и средства за постигане на максимален резултат във взаимоотношенията със САЩ, и че според нея е крайно време Комисията да действа. Хюсменова увери еврокомисаря Аврамопулос, че такова мнение споделят мнозинството от колегите й в комисия ЛИБЕ на Европейския парламент.

„Използвам момента отново и в този дебат да изтъкна, че бездействието на Европейската комисия създава усещането за двоен стандарт, за Европа на две скорости и за различни класи европейци. То определено подронва доверието в институциите на европейските граждани от засегнатите държави, но също така, предопределя и начина, по който изглежда обединеността на Европа пред външния свят”, заяви Хюсменова.

В края на изказването си, тя призовава Европейската комисия да изпълни ролята си на пазител на договорите в защита на интересите на всички европейски граждани, като недвусмислено покаже административна воля за изпълнение на задълженията си и политическа сила да отвоюва достойно място на Европейския съюз на световната сцена.

 

fh alde

Неджми Али: Променливите цени на пазарите удрят селскостопанските производители, необходими са сериозни мерки

Засилване приноса на Програмите за развитие на земеделските райони по отношение на застраховането, взаимните фондове и схемите за стабилизиране на доходите на земеделските производители. Подобряване взаимодействието между Общата селскостопанска политика и другите политики на ЕС по отношение на енергетиката, водоснабдяването, използването на земята, биоразнообразието и екосистемите, както и развитието на отдалечените и планинските райони.

Тези мерки посочи евродепутатът от Алианса на либералите и демократите в Европа (АЛДЕ) Неджми Али за преодоляване на негативните последствия от силно променливите цени на селскостопанските пазари, които имат отрицателно въздействие върху продоволствената сигурност на потребителите, доходите на земеделските производители и благополучието на цели държави. Според българския евродепутат, е необходимо също така и създаване на система за защита на доходите на селскостопанските производители чрез използването на „инструменти за управление на риска”. „Трябва да се подобри наблюдението на значителната нестабилност на цените на продуктите чрез усъвършенстване на Европейския механизъм за наблюдение цените на храните и използване на информацията за адекватно и своевременно реагиране”, посочи същоНеджмиАли.

Изложението бенаправено по време на пленарна сесия в Страсбург в дискусия за Средствата на Общата селскостопанска политика (ОСП) за намаляване на силно променливите цени на пазарите на селскостопански продукти в Европейския съюз,в качеството му на докладчик от името на АЛДЕ по становище от Комисията по бюджети до Комисията по земеделие на Европарламента.

Илхан Кючюк:Силна и последователнаобща външна политика и политика на сигурносте постижима само акодържавите-членки започнат да говорят с един глас и действат заедно на глобалната сцена

Днес Европейският съюз е изправен пред безпрецедентни вътрешни и външни предизвикателства, включително конфликти, разпадащи се държави, тероризъм, хибридни заплахи, кибер и енергийната несигурност. За съжаление, всички тези предизвикателства, имат непосредствени и сериозни последици за сигурността и благосъстоянието на гражданите на ЕС.

Именно затова, голяма част от европейските граждани виждат ефективната обща външна политика и политика за сигурност като приоритетна област на действие за Европейския съюз, където широкото сътрудничество може да донесе най-голямадобавената стойност.
Ето защо, призовавам институции на ЕС и държавите-членки да обединят усилия и в обща координация да развият една силна и последователна Общата външна политика и политика на сигурност (ОВППС). Важно е да се отбележим, че една силна и последователна ОВППС е постижима само ако демократичните реформи се изпълняват, държавите-членки започнат да говорят с един глас и действат заедно на глобалната сцена.

Неджми Али: Политиката за сближаване на ЕС работи - ресурсите през 2015 г. бяха насочени към по-слабо развитите региони

Финансовите ресурси на Европейския съюз през 2015 година са били насочени към по-слабо развитите региони, като целта е била намаляване на диспропорциите между районите с различно ниво на развитие, преструктуриране на западащи индустриални райони и насърчаване на сътрудничеството, както на регионално, така и на международно ниво. По този начин се е осигурила добавена стойност в редица държави, довеждайки до положителни ефекти върху живота на хората.

Това констатира евродепутатът от АЛДЕ Неджми Али по време на заседание на Комисията по бюджетен контрол към ЕП относно освобождаването от отговорност на Европейската комисия в сектора на регионалната политика за сближаване за м.г.

Той определи като добра тенденция намаляването на нивото на грешките през 2015 г. в сравнение с предходната година, от 5,7 на 5,2%, въпреки че това е все още висок процент. „В този контекст трябва да се отбележат усилията, които полага Комисията за ограничаване на щетите при откриване на сериозни слабости. Считам, че трябва да бъде отчетена и осигурената подкрепа от страна на Комисията към държавите-членки чрез прилагането на инициативи за изграждане на административен капацитет, който е един от сериозните проблеми и контролен капацитет, особено в областите, където е най-голяма концентрацията на грешките”, посочи българският евродепутат.

Неджми Али обърна внимание и върху създадената Група на високо равнище, от която се очаква изработването на механизъм за опростяването на правилата и намаляване на административната тежест за бенефициентите на фондовете в рамките на политиката за сближаване. „На базата на заключенията на тази група, наскоро Комисията предложи още по-амбициозни мерки за опростяване и гъвкавост на правилата за управление на фондовете. В тази връзка моят въпрос към Комисар Крецу е - считате ли, че прилагането на мерките, предложени от тази група ще повиши ефективността на функциониране на системата и ще намали осезаемо нивото на грешките? Защото, както виждаме от анализите и оплакванията, които получаваме от различните страни членки, в общата калкулация влизат и обикновените грешки и нередностите. Това е много важен момент по отношение на цялостния анализ на регионалната политика”, зададе въпрос Али към комисаря за регионална политика Корина Крецу.

Евродепутатът от либералите обърна внимание и на проблема, свързан с цикличността при изпълнение на програмите в Многогодишната финансова рамка, а именно забавянето на стартирането им в настоящия програмен период. „Има вече и опасения, че закъснението в изпълнението на бюджета за програмен период 2014-2020 г. ще бъде още по-голямо, в сравнение с предходния програмен период. Бюджетите за извършване на плащанията за 2016 и 2017 г. са много малки”, посочи Неджми Али. Той поиска комисарят по регионалната политика да изясни основните причини за забавянето и визията за излизане от това положение. Неджми Али не пропусна да заостри вниманието на бюджетната комисия и към допълнителни усложнения, свързани с Брекзит.

Илхан Кючюк: ЕС може да отговори по-ефективно на многобройните предизвикателства пред правата на човека, ако използва целенасочено и координирано широкия набор от инструменти, с които разполага

Уважаеми г-н Председател,

Увжаема г-жо Могерини,

Уважаеми колеги,

Годишния доклад за правата на човека и демокрацията в света обстойно отразява, че 2015 беше година на сериозни предизвикателства за правата на човека и демокрацията– неспиращи военни конфликти, нарастващ авторитаризъм, свиване на гражданското общество, ограничаване на свободата на словото и медиите, увеличаваща се дискриминация и език на омразата.

В контекста на тази сложна международна обстановка, намирам предприетите от Европейския съюз действия за защита на правата на човека и демокрацията за успешни и адекватни. Въпреки това, смятам, че ЕС може да отговори по-ефективно на многобройните предизвикателства пред правата на човека, ако използва целенасочено и координирано широкия набор от инструменти, с които разполага.

 

 

Парламентарната група на ДПС дари декемврийската заплата за Хитрино

Днес на заседание на Централното оперативно бюро и на парламентарната група на ДПС бе взето решение народните представители да дарят своите декемврийски заплати в помощ на пострадалите от трагичния инцидент в Хитрино. Към това решението се присъединиха и евродепутатите от ДПС. На заседанието председателят на ДПС Мустафа Карадайъ запозна ръководството със ситуацията в Хитрино и нуждите на пострадалите хора, както и с предприетите действия от страна на властите по отношение на осигуряването на безопасността и подпомагането на пострадалите за преодоляването на последиците от инцидента.

Мустафа Карадайъ заедно със зам.-председателя на ДПС Ахмед Ахмедов пристигнаха в първия ден на трагедия за да окажат помощ на пострадалите, към тях се присъединиха народни представители, кметове, областни и общински председатели на ДПС, младежки лидери. В събота представителите на ръководството на ДПС, пристигнали на мястото на трагедията, съдействаха за евакуацията на жителите. Младежко ДПС инициира акция за кръводаряване и кампания за набиране на топли дрехи и завивки с пунктове в гр. София и гр. Шумен. Движението за права и свободи се присъединява към Националната дарителска кампания на БЧК и призовава всички членове и сипматизанти да се включат. В понеделник председателят на ДПС Мустафа Карадайъ проведе среща с министър–председателя, на нея бяха обсъдени възможностите за отпускане на помощи за нуждаещите се, след която правителството взе решение да бъдат отпуснати 10 милиона лева за пострадалите в Хитрино. Областни и общински съвети на ДПС от цяла България организираха доброволчески инициативи и кампании. Общините в областите Кърджали и Хасково организират център, в който ще се събират строителни материали, храна, спални комплекти, обувки и дрехи.

Движението за права и свободи още веднъж изразява своите съболезнования към роднините и близките на починалите и съпричастност към десетките пострадали. Движението призовава нека всички да се обединим в подкрепа на Хитрино.

Конкурси "БУКЕТ-2017/2018"

Толерантността е проявление на свободата и с нея се измерва степента на цивилизованост на едно общество.

Тя е пътуване към себе си и заедно с това – към другите до нас.

Конкурсите „БУКЕТ” са такова пътуване. 

През последните четири години в тях се включиха хиляди млади хора, които показаха най-красивото от своята идентичност и видяха  същото в различната. Опознавайки и обиквайки себе си,  те се отваряха и към другите.

Многобройна аудитория и последователи днес очакват поредното издание на конкурсите, в които изявите на талантливите млади хора отново ще ни накарат да погледнем през очите на другия, да се усмихнем и да живеем заедно в един по-богат и по-красив букет от различни култури.

Движението за права и свободи обявява третото издание на конкурсите „БУКЕТ – 2017/2018” с мотото „България в усмивките и в културата на етносите и на толерантността” под патронажа на д-р Ахмед Доган.

docxОбщи положения и регламенти

docxОбластни координатори

docxНационални комисии

docЗаявка за участие

 

Съболезнователен адрес по повод терористичните атаки в Бешикташ

 

От мое име и от името на Движение за права и свободи поднасяме нашите съболезнования към семействата и близките на загиналите в терористичните атаки в Бешикташ, Истанбул и пожелавамe бързо възстановяване на ранените! Остро осъждаме този варварски акт, отнел живота на 44 невинни цивилни и полицаи, и ранил десетки други! Искрено вярваме, че нито един акт на насилие насочен срещу човечеството не може да има оправдание и независимо от мащабите му, тероризмът е обречен да загуби срещу силата на нашите човешки ценности.

                                                                                                   Мустафа Карадайъ

                                                                                                   Председател на Движение за права и свободи

 

 

Зам.-председателят на ДПС Ахмед Ахмедов: Правим организация за настаняване на хората в Хитрино, останали без дом

За съжаление, все още не можем да стигнем до с. Хитрино. След като получим разрешение, имаме готовност, заедно с нашите доброволчески отряди. Пристигат и дарения вече. Молбата ми е дарителите да изчакат, защото самите хора все още ги няма в селото.

Това каза за предаването „12+3“ по „Хоризонт“ заместник-председателят на ДПС Ахмед Ахмедов.

Очакваме да имаме допуск след приключването на изпразването на цистерните и да поемем нещата с оглед на почистване на това, което е останало. Аз съм в района и правим организация, съвместно с общинската администрация, след като получим този достъп, за настаняване на хората, които нямат къде да живеят

Тук сега се прави анализ на сградите, които могат много бързо и спешно да бъдат пригодени към настаняване на хората, но все още основният проблем е с това, че нямаме достъп до село Хитрино.

Всички евакуирани в момента са настанени при свои роднини в съседните села, коментира Ахмедов, който обясни и защо част от жертвите ще бъдат погребани в съседни села:

Повечето жители на село Хитрино са пришълци от съседните села, т.е. навремето са решили да се установят, но корените им са в съседните села, така че аз предполагам, че това не е голяма драма.

Хората трябва да имат яснота за бъдещето си, категоричен е Ахмедов. 

Аз се надявам и Червеният кръст вече малко по-сериозно, било с психолози, било с това, което те най-добре знаят, все пак да помогнем малко и психически на тези хора. Те имат нужда от това, но предполагам, че в рамките на един-два дена ще се поуспокоим.

За звуковия файл ТУК

(БНР, 12.12.2016 г.)

Мустафа Карадайъ: Хитрино ни дава житейски урок и ние трябва да го научим

"Хитрино ни дава житейски урок и ние трябва да го научим. Всеки трябва да си дава сметка за човешката солидарност и обединение, особено при такава трагедия.", така председателят на ДПС Мустафа Карадайъ коментира в ефира на "Беновска пита"голямата трагедия, станала в събота сутрин. 

На въпрос трябва ли Хитрино да се превръща в арена на политически войни, Карадайъ отвърна:"Никой няма право да използва трагедията за пиар. Животът и сигурността на хората - само това има значение в такъв момент."
На какво основание ДПС могат и искат да управляват страната, попита водещата Илиана Беновска."Ние сме доказали своето присъствие във властта какво дава като резултат. Фактите са ясни. По-скоро в момента е важно какво предстои пред нас. Предстоят предсрочни избори, а след тях едно много отговорно управление на страната.", отвърна Мустафа Карадайъ.
 
 
( Kанал 3, 11.12.2016 г.)

Зам.-председателят Ахмед Ахмедов: Надявам се в скоро време да имаме възможност съвместно доброволците да окажем помощ на пострадалите

Водещ: Сега връзка със зам.-председателя на ДПС Ахмед Ахмедов. Защото вчера ДПС започна акция по набиране на доброволци, които да окажат помощ на пострадалите след взрива. А пък г-н Ахмедов беше посочен като човек, който на място ще координира доброволците. Здравейте.


Ахмед Ахмедов:Здравейте на вас и на вашите слушатели.


Водещ: Каква организация създадохте до момента и какви са плановете ви, предвид това, че Хитрино е затворено и все още там няма нужда да влизат доброволци?


Ахмед Ахмедов: Да, първо искам чрез ефира на вашето радио да изразя моите съболезнования към роднините и близките на починалите, а също и нашата съпричастност към пострадалите. Аз веднага, след като разбрахме за инцидента, дойдох на място, също така и председателят на ДПС, колеги от района бяхме на място. Направихме организация за доброволци чрез нашите младежки структури, направихме организация за кръводаряване. Знаете, имаше спешна нужда от това. Но всички вече разбрахме, че след решението на кризисния щаб вчера, бяха изолирани хората, бяха настанени при свои близки и роднини. Само една малка част, тоест около 13 човека бяха настанени в Шумен. Нямаше къде да отидат. И направихме нужната организация. Но на този етап ние сме на изчакване. Тоест нашите доброволци очакват от нас и по-точно и кризисния щаб решение кога може да се влезе в Хитрино. Всички сме информирани вече от медиите. Ние очакваме тук в кризисния щаб, че на този етап ние не може да влезем в Хитрино, тоест още няма условия, които да гарантират безопасност на нашите доброволци. Като знаете, основното е да няма вече повече жертви, да има безопасност за хората и се надявам в скоро време, след като приключат операциите по източване или извеждане на тези цистерни, ние съвместно с доброволците да направим нужното, необходимото, за да бъдат помогнати, за да може да помогнем на пострадалите, за да може да успокоим хората. Това е нашата организация засега.


Водещ: Колко доброволци са в готовност да влязат в Хитрино и каква работа сте готови да вършите, най-вече по разчистването на развалините, или с кого сте във връзка, за да знаете къде сте необходими?


Ахмед Ахмедов: Ние сме във връзка и с нашите структури, и с граждани, които се обаждат. Водим регистър на техните телефони. Естествено ги информираме. Имаше, голяма част от тях имаха желание веднага да тръгнат. Една част дойдоха..., тук не бяха допуснати до Хитрино с цел безопасност. Имаме готовност, имаме координация, имаме контактите. И те изчакват, хората. Естествено, нашата помощ ще е в разчистването на тези съборени къщи, в разчистването на обществените сгради с една-единствена цел – да приведем общината в работен режим. Тоест колкото по-бързо общината, общинската администрация започне да работи и по този начин по-бързо ще се помогне на хората, по-бързо ще се успокоят хората и ще преминат в един нормален режим с цел, че сезонът е зима, зима е и ние сме обезпокоени за подслона на хората, обезпокоени сме за тяхното изхранване. Освен хората, има и добитък в населеното място. Предполагам, че нашите доброволци ще бъдат в помощ на всички – и на тези много сериозно пострадали, и на тези, които са с, така, частични, малки разрушения по къщите. Изобщо във всеки един аспект от първа необходимост.


Водещ: Благодаря ви. Да се надяваме, че ще имате достатъчно хора, които да организирате в помощ на Хитрино, когато стане нужда да се влезе и да се помага и да се работи там, защото всяка ръка ще бъде ценна. Зам.-председателят на ДПС Ахмед Ахмедов.

(БНР, 11.12.2016 г)

 

alde party logoalde party manifesto

АЛДЕ
Либерален интернационал
Либсен
Европейски парламент
ЕС

Този уебсайт използва „бисквитки“ (cookies), за да анализира трафика и да персонализира съдържанието, което Ви предлага. Политика за поверителност