glasuvay13

Интервюта

Ализан Яхова пред "Стандарт": Осигурихме допълнителна преходна помощ за малките земеделски стопани

  • Те са в изключително тежко положение, нужна е подкрепа de minimis за всички тях, казва земеделският експерт на ДПС в интервю за "Стандарт"
  • Направихме важна промяна за тютюнопроизводителите

- Г-жо Яхова, 48-то Народно събрание приключи своята работа. През следващите два месеца и половина законодателният орган няма да функционира. Как това ще се отрази на земеделския сектор в страната?

- Парламентът по време на своя мандат успя да приеме един изключително важен закон за българското земеделие и селски райони – за изменение и допълнение на действащия Закон за подпомагане на земеделските производители.

С гласуването на този основен закон за сектора в края на 2022 г., беше създадена законовата рамка за прилагане на Стратегическия план през новия програмен период 2023-2027 г.

Това означава, че са създадени правните основания министърът на земеделието да подготви новите наредби за условията и реда за прилагане на директните плащания и секторните интервенции за плодове, зеленчуци, пчелни продукти, мляко и млечни продукти.

На ход е служебният министър на земеделието. Също така Министерство на земеделието трябва да подготви стартиране на кампанията за директни плащания 2023 г., която трябва да започне на 1-ви март. Тази подготовка трябва да включва много сериозна информационна кампания за Стратегическия план.

- Какви са особеностите й?

- Планът включва много по-голям брой схеми, нови условия и изисквания, и земеделските производители и от най-малкото населено място на страната трябва да бъдат запознати в детайли за възможностите пред тях за финансово подпомагане.

През този период административните структури също трябва да бъдат подготвени за прилагане на реформираната ОСП. Българските фермери трябва да получат отговори на всички въпроси, защото има категории производители, като тютюнопроизводителите, които именно през настоящата 2023 г. трябва да изберат нова референтна година, която ще бъде базова при определяне размер на преходната национална помощ за тютюн за следващите пет години.

- Споменахте тютюнопроизводителите. По предложение на ПГ на ДПС в Закона за подпомагане на земеделските производители бе гласувана една много важна промяна във връзка с подпомагането на тютюнопроизводителите до 2027 г. Какво е това допълнение в закона?

- Първо, искам да отбележа нещо много важно – благодарение на усилията на българския евродепутат от ДПС и групата „Обнови Европа“ – г-жа Атидже Алиева – Вели, която е член на Комисията по земеделие в Европейския парламент, преходната национална помощ за овце-майки, кози-майки, за говеда и за тютюн ще се получава от нашите стопани до 2027 г.

Националното законодателство трябва да осигури прилагането на тези интервенции. ДПС е партия, която е в непрекъснат диалог с представителите на земеделския бранш и пряко с производители от цялата страна, ние търсим решения на техните проблеми.

Един сериозен проблем бе именно прилагането на Преходната национална помощ за тютюна от 2023 г. С предложената от ПГ на ДПС промяна в закона, се дава възможност на тези тютюнопроизводители, които са отглеждали тютюн през една или повече години на периода 2016-2018 г., но не са се регистрирали в Регистъра на тютюнопроизводителите, да се впишат служебно в този регистър в срок до 1 март 2023 г.

- Какво трябва тютюнопроизводителите да направят до 1 март 2023?

- На 1 март се планира да започне Кампанията по директни плащания за 2023 г. Това е първата кампания за българските земеделски производители и тютюнопроизводители и те ще подават заявления за подпомагане по схемите и интервенциите от новия Стратегически план. Конкретно за тютюна - Преходната национална помощ ще се прилага с нов референтен период.

Референтният период, който досега беше 2007-2009 г., се променя на 2016-2018 г. Което означава, че преходна помощ ще получат производители, които са отглеждали тютюн през която и да е година на референтния период 2016-2018 г., който е изкупен, и имат регистрация в публичния регистър на тютюнопроизводителите през една или повече години от трите референтни години – 2016, 2017 или 2018 г.

Има производители, които са отглеждали през тези години тютюн, но тогава не са успели да се регистрират. Те могат в срок до 1 март 2023 г. да се впишат служебно в регистъра, като представят всички документи, които се изискват по Закона за тютюна. Те ще се регистрират с количествата за съответната година – 2016, 2017 или 2018 г.

Документите, които се изискват също трябва да бъдат за количествата произведен тютюн, който те са предали за лицензирани изкупвачи на суров тютюн за съответната година.

- Ако тютюнопроизводител е отглеждал тютюн през една или няколко години от референтния период 2016-2018 г., вписан е в публичния регистър за една или няколко от тези години (2016-2018 г.), за да получи преходна национална помощ през 2023 г. и следващите години до 2027 г., той трябва ли и сега да отглежда тютюн?

- Този, който е отглеждал тютюн през периода 2016-2018 г., не е задължително и сега да продължава с отглеждането на тютюн, но е задължително да е „активен“ фермер.

Ще поясня - в преходната национална помощ за тютюн могат да участват земеделски стопани, които са отглеждали тютюн и са реализирали количества тютюн през една или повече години от референтния период (2016 – 2018 г.), но в момента не отглеждат тютюн. Изискването е, че трябва да продължават да извършват земеделска дейност – т.е. към датата на подаване на заявлението за подпомагане (което се очаква да стане от 1 март до 9 юни тази година) или на изплащане на помощта, са регистрирани земеделски стопани по реда на Наредба №3 от 1999 г.

Разбира се, допустими са и тютюнопроизводители, които са отглеждали тютюн през 2016-2018 г., и продължават да отглеждат тютюн и в момента. Изискването към тях е, към датата на подаване на заявлението за подпомагане или на плащане на преходната помощ, те да са вписани в публичния регистър на тютюнопроизводителите през настоящата 2023 г.

- Как земеделските стопани и тютюнопроизводители ще получат подпомагане по преходната национална помощ за тютюн?

- В рамките на кампанията за директни плащания, те трябва да подадат заявление за подпомагане за преходната национална помощ за тютюна в Общинските служби „Земеделие“. При първото подаване на това заявление – това ще стане сега, през 2023 г., те трябва еднократно да заявят участие и да отбележат избраната референтна година – една от годините 2016, 2017 или 2018 г., през която са отглеждали тютюн.

Преходната национална помощ ще се изплаща на килограм въз основа на годишното количество изкупен качествен тютюн през избраната година от референтния период 2016-2018 г. Данните за изкупения тютюн през избраната референтна година ще се вземат от Регистъра на тютюнопроизводителите.

- Могат ли тези тютюнопроизводители, които ще получат преходна помощ, да кандидатстват и по други мерки от Стратегическия план?

- Преобладаваща част от тези тютюнопроизводители са малки стопанства, които ще получат средно около 2000 лв. преходна помощ. Знаете, че по предложение на правителството на Кирил Петков през миналата година бе увеличен минималният осигурителен доход за земеделските производители – самоосигуряващи се лица на 710 лв. Тогава единствено ПГ на ДПС настоява осигурителният доход да остане 420 лв., но не бяхме чути.

Днес, един дребен земеделски стопанин или тютюнопроизводител трябва да плати осигурителни вноски в размер на 2 365 лв. за година. Само разходите им за осигуровки надвишават помощта, която ще получат.

Възможност за тютюнопроизводителите е и Плащането за малки земеделски стопанства, по която мярка могат да получат еднократна сума в размер на левовата равностойност на 1 250 евро. Малките земеделски стопанства са в изключително тежко положение и министерство на земеделието трябва да помисли за помощ de minimis за всички тях, включително и за тези малки стопанства, които остават извън обхвата на подпомагане по Временната рамка за Украйна.

- Последните дни има протести на овощари и недоволство и от животновъдни организации заради ниските ставки по някои от интервенциите на Стратегическия план. Как ще коментирате това?

- Стратегическият план на България е одобрен и той се прилага от началото на 2023 г. Производителите на плодове и зеленчуци, и животновъдите имат основание да бъдат недоволни. Броят на интервенциите по плана е много по-голям, при запазване на общия финансов ресурс, това няма как да не се отрази на размера на ставките. Недоволството, обаче не е свързано само с това, а и с начина, по който тези ставки бяха определени. Но, в регламента е разписано точно и ясно какви са възможните стъпки за нас като държава-членка за промени в плана.

Промените трябва да бъдат направени при пълен диалог с представителите на сектора и добре би било министърът на земеделието много бързо да създаде Мониторинговия комитет за Стратегическия план. Всички трябва да сме наясно, промяната ще отнеме няколко месеца. Г-н Явор Гечев обяви, че се подготвя отново подпомагане по Временна рамка за Украйна, със същия бюджет – 426 млн. лв. Може би, при разпределение на средствата по сектори, да се обсъди и възможността за завишение на финансовата помощ на дка или брой животно за тези въдства, при които намалението на ставките по мерките от Стратегическия план е по-чувствително.

Тук е мястото да припомня нещо много важно – ДПС бе партията, която при актуализацията на бюджета за 2022 г. през месец юни миналата година предложи и осигури допълнителни 300 млн. лв. за компенсиране на земеделските стопани. С това предложено увеличение за оцеляване на най-засегнатите фермери бе гарантиран общ ресурс от 450 млн. лв. за 2022 г.

Виждате, че същият размер на средствата ще бъде изплатен и през настоящата 2023 г. ПГ на ДПС бе единствената парламентарна група, която в 48-то Народно събрание при разглеждане на Законопроекта за продължаване действието на разпоредбите на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г. внесе предложение, с което да се гарантира, че през първите три месеца на настоящата година ще продължи прилагане Временната рамка за Украйна и осигуряване на ликвидност на земеделските стопани, както и продължаване политиката на държавни помощи в сектора.

(В. "Стандарт")

Печат Е-мейл

footerimage21

alde party logoalde party manifesto

АЛДЕ
Либерален интернационал
Либсен
Европейски парламент
ЕС

Този уебсайт използва „бисквитки“ (cookies), за да анализира трафика и да персонализира съдържанието, което Ви предлага. Политика за поверителност