Европарламент

Неджми Али: Агенциите на ЕС със значително влияние върху политиките и отчетливи резултати в страните-членки

Публикувано: .

„По-задълбоченото възприемане на качеството на работата на агенциите може да бъде постигнато чрез акцент върху включването на принципите на икономичност, ефикасност и ефективност във всекидневната им дейност, годишното планиране и контрола”. Това обяви евродепутатът от Алианса на либералите и демократите Неджми Али по време на заседание на Комисията по бюджетен контрол на Европейския парламент. По време на него бяха представени и дискутирани редица доклади за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г. Евродепутатът Неджми Али беше докладчик от АЛДЕ по Доклада относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на агенциите на Европейския съюз за финансовата 2017 година: резултати от дейността, финансово управление и контрол, както и по 32-та отделни доклада за освобождаване от отговорност на всяка една от децентрализираните агенции на ЕС.

„Следва да подчертаем, че за 2017 год. 32-те децентрализирани агенции на ЕС разполагаха с бюджет на обща стойност 2.35 милиарда евро в поети задължения, както и 2.24 милиарда евро за директни плащания, което представлява значително увеличение в сравнение с предходната година.
На първо място, обхватът и структурата на общия доклад отразяват подробно дейностите на агенциите на ЕС за 2017 год. Бюджетното и финансово управление, изпълнението на заложените задачи, управлението на персонала и обществените поръчки са сред най-важните аспекти на тези дейности. На второ място, приветстваме извода, че цялостният риск за достоверността на отчетите е на ниско ниво за всички агенции. Същевременно, цялостният риск относно законосъобразността и редовността на транзакциите в отчетите на агенциите, както и риска за доброто финансово управление, са на средно ниво.
На трето място, когато разгледаме процентът от разходите на агенциите, финансиран от бюджета на ЕС 2017 год., можем да направим извода за известно повишение в сравнение с 2016 год., което не е развитие в правилната посока. По време на следващата Многогодишна финансова рамка (2021-2027 год.), агенциите следва да потърсят нови източници на собствени приходи, с цел ограничаване на твърде голямата си зависимост от бюджета на ЕС”, посочи Неджми Али.
Той посочи като абсолютно коректно „да призоваваме агенциите и Европейската комисия към използване на принципа за бюджет ориентиран към резултатите, с цел постигане на възможно най-висока добавена стойност и подобряването ефикасността на управление на ресурсите”. Според него, един от най-ефективните начини за постигане на това е чрез подобряване на сътрудничеството между отделните агенции, което да бъде не само в рамките на споделените услуги, но и при формирането и изпълнението на общите политики.
„Агенциите на ЕС, чрез усилията на своите служители с разполагаемия значителен бюджет, постигат отчетливи резултати в страните-членки и имат значително влияние върху политиките и процесите на вземане на решения в сфери от жизнено важно значение за европейските граждани. Това изисква от нас внимателно да следим дейностите на всичките агенции“, обобщи българският евродепутат.

Печат

Този уебсайт използва „бисквитки“ (cookies), за да анализира трафика и да персонализира съдържанието, което Ви предлага. Политика за поверителност