20glasuvay

Европарламент

Неджми Али: Ускорен икономически растеж и увеличена заетост в Европа могат да бъдат постигнати само с премахване на всички бариери пред бизнеса

“За да бъде ускорен икономическият растеж и се увеличи заетостта, е необходимо да бъдат премахнати всички бариери пред бизнеса. Същевременно следва да бъде въведена една съвременна и опростена данъчна система, която да способства за значително ограничаване избягването на плащането, както и укриването на данъци. Това би осигурило достатъчен финансов ресурс както за отделните държави-членки, така и за общността като цяло.” - това заяви евродепутатът Неджми Али от ДПСвъв връзка с дискусията по Европейския семестър за координиране на икономическата политика в контекста на подготвеното от Европейската комисия „Годишно изследване за икономическия растеж за 2017 г.“, в качеството му на докладчик от АЛДЕ по време на заседание на Комисията по бюджети на Европарламента на 08 декември 2016 г. в Брюксел.

Годишното изследване за икономическия растеж за 2017 г. поставя акценти върху основните икономически приоритети на Съюза и предоставя на държавите-членки на ЕС политически указания за следващата година на базата на стратегия в три области: инвестиции, структурни реформи и фискална консолидация.

Евродепутатът отбеляза също, че “В уводната част на изследването са изброени редица позитивни развития в ЕС, на чиято основа може да се направи общ извод, че след втората половина на 2014 г. Съюзът се движи в посока на икономическо възстановяване. Независимо от това обаче, икономическият растеж е доста скромен, под пълния си потенциал. През следващите няколко години можем да очакваме забавяне на растежа поради комбинация от редица негативни фактори като: очакваното нарастване на цените на енергията, липсата на инвестиции, демографските изменения и негативните тенденции в международната търговия и растежа на развиващите се икономики.”

По време на изказването си Неджми Али обърна специално внимание към няколко въпроса, които биха повлияли съществено на развитието в рамките на ЕС:

По отношение на Инвестиционния план за Европа евродепутатът сподели виждането, че : “Въпреки, че резултатите от изпълнението на Плана са предимно положителни, общото разбиране е, че има нужда този план да бъде преконфигуриран. В сегашният си формат, той е недостатъчен за осигуряване на дългосрочен икономически растеж и нужните инвестиции на ниво ЕС, за да могат повече държави-членки да се възползват от него“.

По отношение на резултатите от неконвенционалната парична политика на Европейската централна банка (ЕЦБ) евродепутатът отбеляза, че инфлацията остава далеч под заложената цел въпреки усилията, водещи до слабо нарастване на хармонизирания индекс на потребителските цени и предложи: “ В този случай един от възможните варианти е удължаване на програмата за количествени облекчения. Същевременно обаче, ако причината за не постигане на инфлационната цел е тази, че паричната политика е стигнала възможните си граници, трябва да се помисли за по-активни и координирани фискални политики

В подкрепа за формирането на Съюз на капиталовите пазари Неджми Али подчерта необходимостта от преодоляването на ограниченията на фрагментираните и гравитиращи около банките капиталови пазари в Европа, както и допълването на банковото финансиране с по-интегрирани капиталови пазари, което ще подпомогне отключването на капитали в рамките на Съюза.

Евродепутатът обърна специално внимание на така чувствителния проблем, не само в България но и в цяла Европа, касаещ борбата срещу младежката безработица: “следва да посветим повече усилия за модернизиране на образованието и професионалната подготовка в рамките на Съюза. За да бъдат конкурентоспособни на пазара на труда, младите хора трябва да притежават не само основни познания, но също така, технически и предприемачески умения на високо ниво“.

 

Печат Е-мейл

alde party logoalde party manifesto

АЛДЕ
Либерален интернационал
Либсен
Европейски парламент
ЕС

Този уебсайт използва „бисквитки“ (cookies), за да анализира трафика и да персонализира съдържанието, което Ви предлага. Политика за поверителност