Европарламент

Искра Михайлова бе докладчик по резолюция на Европейския парламент относно справяне със специфичните потребности на селските, планинските и отдалечените райони

В качеството си на докладчик по предложение за резолюция на Европейския парламент относно справяне със специфичните потребности на селските, планинските и отдалечените райони Искра Михайлова участва в гласуването й по време на Пленарната сесия на Европейския парламент в Страсбург на 03 октомври 2018.

По време на дебатите се обсъди важността за развитието на селските, планинските и отдалечените райони. Поради разновидността им е необходимо и прилагането на разнообразие от инструменти, например интегрираните инвестиции базирани на специфичните нужди на района. Необходимо е насърчаването на достъпността, свързаността, миграцията и преодоляването на социалното изключване. Общият стремеж е стратегиите да са насочени според конкретните нужди на регионите.

    В резолюцията се  подчертава значението на селските, планинските и отдалечените райони за балансираното териториално развитие в Европа и необходимостта от укрепването им чрез удовлетворяване на техните специфични потребности с помощта на политиките на ЕС;

Също така се настоява програмата на ЕС за селските, планинските и отдалечените райони да насърчава социално-икономическото развитие, икономическия растеж и диверсификацията, социалното благополучие, опазването на околната среда и сътрудничеството и създаването на връзки с градските райони с цел да се насърчава сближаването и да се предотвратява рискът от териториална разпокъсаност; настоятелно призовава за създаването на Пакт за интелигентни села с оглед да се гарантира по-ефективен, интегриран и координиран подход към политиките на ЕС, които оказват въздействие върху селските райони, който да предвижда участието на всички равнища на управление, в съответствие с принципа на субсидиарност и с Градската програма за Европа, определена в Пакта от Амстердам;

          Подчертава необходимостта да се подкрепя бъдещото развитие на селския туризъм и на планинския агротуризъм, като едновременно с това се съхранят особеностите на тези райони, каквито са например техните традиции и традиционни местни продукти, тъй като туризмът оказва голямо социално, икономическо и културно въздействие;

          Призовава Комисията да включва в бъдещите законодателни предложения разпоредби, вземащи под внимание особеностите на тези райони, и да предоставя подходящо финансиране, особено от европейските структурни и инвестиционни фондове, за политиката на сближаване за периода след 2020 г.;

Печат Е-мейл

alde party logoalde party manifesto

АЛДЕ
Либерален интернационал
Либсен
Европейски парламент
ЕС

Този уебсайт използва „бисквитки“ (cookies), за да анализира трафика и да персонализира съдържанието, което Ви предлага. Декларация за поверителност